Jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą już korzystać z całości Programu TERMO

1 lutego ruszył nabór wniosków o granty OZE, MZG i termomodernizacyjne – poinformował w czwartek Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Program TERMO – to znane już premie: termomodernizacyjna, remontowa i kompensacyjna oraz nowe produkty: premia Mieszkaniowego Zasobu Gminnego (MZG) i granty: MZG, OZE i termomodernizacyjny. Dotychczasowe produkty dostępne są w nowej odsłonie. Po nowelizacji ustawy zmieniła się wysokość premii termomodernizacyjnej i remontowej. 

Jak przypomina BGK, premia termomodernizacyjna skierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, społecznych inicjatyw mieszkaniowych oraz osób fizycznych – w tym właścicieli domów jednorodzinnych. Jej wysokość wzrosła z 16 do 26 proc. kosztów inwestycji. Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii premia ta wyniesie łącznie 31 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Premia remontowa wzrosła z 15 do 25 proc. kosztów przedsięwzięcia. Może z niej skorzystać ta sama grupa inwestorów co w przypadku premii termomodernizacyjnej – ale wyłącznie w odniesieniu do budynków wielorodzinnych.

Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej inwestor składa w banku kredytującym, który współpracuje z BGK. Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie internetowej BGK.

W grudniu ruszyły nabory wniosków dla gmin i spółek gminnych o premie MZG. Wsparcie to dotyczy remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne należą do mieszkaniowego zasobu gminy. Obiekty te powinny znajdować się na obszarze, na którym obowiązuje uchwała antysmogowa. Elementy budynku po zrealizowaniu prac muszą spełniać określone w prawie budowlanym wymagania minimalne dot. oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Wysokość premii MZG to standardowo 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wsparcie wzrasta do 60 proc. jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków bądź kiedy inwestycja jest rewitalizacją opisaną w gminnym programie rewitalizacji.

Inaczej niż w przypadku premii remontowej i termomodernizacyjnej, wnioski o udzielenie premii MZG należy składać bezpośrednio do BGK. Premię MZG można otrzymać niezależnie od tego czy inwestycja jest finansowana z kredytu czy ze środków własnych.

Najświeższe rozwiązania zawarte w Programie TERMO zostały uruchomione 1 lutego. To trzy granty: OZE (dofinansowanie na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii), MZG (środki na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy, przyznawany jako opcja wraz z premią MZG) i termomodernizacyjny (przedsięwzięcia termomodernizacyjne przyznawany jako opcja z premią termomodernizacyjną).

Grant MZG podwyższa premię MZG. Przysługuje on jeśli przed lub podczas realizacji przedsięwzięcia zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła lub nastąpiła zamiana źródła energii na OZE bądź nastąpiła zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe. Stanowi 30 proc. kosztów netto zrealizowanego przedsięwzięcia. Z grantu MZG mogą skorzystać gminy i spółki gminne.

Natomiast grant termomodernizacyjny będący opcją podwyższającą premię termomodernizacyjną to wsparcie na poprawę efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego i głęboką termomodernizację. Zwiększa wsparcie w postaci premii o 10 proc. kosztów netto w przypadku przeprowadzenia głębokiej i kompleksowej termomodernizacji. O grant termomodernizacyjny mogą się starać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.

Niepowiązany bezpośrednio z premiami jest grant OZE, który refinansuje 50 proc. kosztów netto inwestycji, polegającej na montażu odnawialnego źródła energii, takiego jak panele fotowoltaiczne, instalacje hybrydowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne. Mechanizm uzyskania grantu jest podobny jak w przypadku premii termomodernizacyjnej, z tą różnicą, że wniosek będzie składany bezpośrednio do BGK, czyli z pominięciem sektora bankowego. Warto dodać, że grant może sfinansować również modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25 proc. Z grantu OZE mogą skorzystać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.

BGK przypomina, że źródłem finansowania premii w Programie TERMO są środki pochodzące z budżetu państwa – Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Nowe rozwiązania w postaci grantów są finansowane w ramach jednej z inwestycji w Krajowym Planie Odbudowy. Do czasu uruchomienia środków z KPO program jest prefinansowany ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

Skip to content