Turystyka i rekreacja

Czerwionka-Leszczyny

Walory rekreacyjno-przyrodnicze:

Wysoka lesistość gminy Czerwionka-Leszczyny należy do jej najsilniejszych atutów i znacząco podnosi jej turystyczne i rekreacyjne walory. Na uwagę zasługują także zachowane tu wartości przyrodnicze.W trudniej dostępnych kompleksach leśnych po dziś dzień przetrwały dzikie uroczyska będące pamiątką dawnej Puszczy Śląskiej. Zachodnia i południowa część gminy wchodzi w składParku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Szczególną wartość naukową przedstawia uroczysko Głębokie Doły w okolicy Książenic, gdzie zachowało się najliczniejsze w Katowickiem skupisko pomnikowych buków pospolitych w wieku ponad 100 lat. Wostatnich latach dynamicznie rozwinęła się kwalifikowanaturystyka rowerowa. Turystyce pieszej przyjają przebiegające przez obszar gminy trzy szlaki turystyczne: Początków Hutnictwa, Stulecia Turystyki oraz Historii Górnictwa Górnośląskiego.Zarówno szlaki turystyczne, jak i ścieżki rowerowe prowadzą do wielu zabytków, dzięki którym można lepiej poznać historię tej ziemi. Na rozwój kwalifikowanych dziedzin turystyki w Czerwionce-Leszczynach decydujący wpływ wywarła działalność miejscowych klubów i organizacji sportowych, a także obiekty sportowo-rekreacyjne. Głównym animatorem życia kulturalnego w Czerwionce-Leszczynach jest Miejski Ośrodek Kultury, który zaspokaja kulturalne potrzeby mieszkańców.

Zabytki:

Na terenie gminy i miasta zachowało się wiele zabytków przypominających o historii tej ziemi.Obiekty te reprezentują architekturę sakralną, dworską, architekturę patronackiego osiedla robotniczego oraz architekturę obiektów różnych dziedzin techniki. Najstarszą budowlą sakralną jest drewniany kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej przeniesiony w 1981 r. z Leszczyn do Palowic. Wewnątrz świątyni zachował się renesansowy
wystrój: bogato rzeźbiony ołtarz z XVII wieku z obrazem Trójcy Świętej, XVII-wieczna ambona z malowidłami czterech Ojców Kościoła, obraz Koronacji NMP nad drzwiami do zakrystii. W Bełku natomiast znajduje się drewniany kościółek p.w. św. Marii Magdaleny, zabytkowy cmentarz, gdzie rośnie grupa starych drzew z pomnikowym dębem szypułkowym, a także kamienna rzeźba . Boża Męka z 1878 r.W Czerwionce-Leszczynach zachowało się również wiele budynków dworskich: w dzielnicy Czerwionka budynek z XIX wieku otoczony parkiem o cennym drzewostanie, który jest pozostałością po dawnym parku dworskim; w dzielnicy Leszczyny dwór klasycystyczny zwany zamkiem, wzniesiony w 1882 r. przez Konrada von Bartelta w miejscu istniejącego tam wcześniej drewnianego dworu; w Czuchowie dwór z XIX wieku, w którym niegdyś znajdował się szpital Spółki Brackiej; w centrum Palowic budynek wzniesiony w latach 1860-1880 w stylu klasycystycznym, wewnątrz którego znajdują się zabytkowe piece kaflowe, zaś w jego sąsiedztwie stoi dawna oficyna dworska, pochodząca z pierwszej połowy XIX wieku. W lasach palowickich położone są zabytkowe ruiny huty .Waleska., która stała niegdyś w nieistniejącym już dzisiaj przysiółku Łanuch koło Palowic.
Zachowana do dziś ceglana budowla z kwadratową wieżą o czterech kondygnacjach wybudowana w 1830 r., ma 15 m wysokości. Przykładem zabytkowego układu urbanistycznego jest architektura patronackiego osiedla robotniczego kopalni .Dębieńsko., które powstało w Czerwionce w latach 1899-1916. Murowane z cegły familoki o drewnianych dachach krytych dachówką są pamiątką dawnej architektury miejskiej Górnego Śląska. 10 listopada 1994 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, wydał decyzję o wpisaniu zabytkowego osiedla familoków do rejestru zabytków województwa katowickiego.


Gaszowice

Walory rekreacyjno-przyrodnicze:

Gmina Gaszowice zajmuje część Kotliny Raciborskiej zwaną Wysoczyzną Rybnicką, położonej na obszarze od Rybnika po dolinę Odry. Dolina Odry ma charakter pradoliny szerokości od 8 do 12 km z łąkowym tarasem zalewowym i wyższymi tarasami piaszczystymi. Teren gminy ukształtowany jest na poziomie od 220 m n.p.m. w północnej jej części, tj. w okolicach Jeruzalem i Pogwizdowa do 280 m n.p.m. w południowo-wschodniej części, tj. w okolicy Czernicy. Wyróżnić można dwie formy krajobrazu. Pierwsza to tereny pagórkowate, w których dominują wzniesienia poprzecinane dolinami rzek, występujące głównie w południowej części gminy, w rejonie Czernicy. Zbocza wzniesień są tu łagodnie nachylone i poprzecinane dolinami niewielkich cieków o charakterze naturalnym, a doliny zostały wyżłobione w skutek naturalnego odpływu wód z teren ów przyległych i stanowią naturalną podstawę drenażu tego terenu. Druga forma krajobrazu to obszary dolin rzecznych potoków Czernickiego i Gzel o łagodnych nachyleniach zboczy oraz licznych terenach zalewowych (podmokłych), z czego największe położone jest w obniżeniu morfologicznym pomiędzy Łukowem a Piecami.

Zabytki:

Odrestaurowany Dwór w Łukowie Śląskim, w którym aktualnie mieści się Galeria.


Jejkowice

Walory rekreacyjno-przyrodnicze:

Brak przemysłu ciężkiego w pobliżu gminy oraz duża ilość zieleni powoduje, iż mieszkańcy Jejkowic mogą cieszyć się nieskażonym powietrzem i wodą. W obrębie gminy znajduje się Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe. Przez gminę przechodzą szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe biegnące wokół ziemi rybnickiej.

Zabytki:

Kościół parafialny p.w. MB Szkaplerznej i św. Piusa X, zbudowany w latach 1946-1949 na miejscu kościoła przebudowanego z dawnej karczmy w 1929 r. i zniszczonego w 1945 r. Eklektyczny, bazylikowy z apsydą, wysoka wieża z krenelażem i sterczynami. W kruchcie tablice pamiątkowe poświęcone ofiarom obozów koncentracyjnych oraz zakonnicom.
Pomnik Karola Miarki na placu kościelnym
Kapliczka drewniana z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego
Pomnik poświęcony powstańcom śląskim, więźniom oświęcimskim i osobom zamęczonym w obozach koncentracyjnych.


Lyski

Walory rekreacyjno-przyrodnicze:


Obszar gminy Lyski i jej obrzeża charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pokrywy glebowej będącym odzwierciedleniem zmienności warunków ją kształtujących głównie skały macierzystej i warunków wodnych. Różnorodność podłoża doprowadziła do dużej mozaikowatości pokrywy glebowej. Fauna i flora gminy Lyski oraz jej okolic jest bardzo bogata. Występowanie dużych powierzchni leśnych, a także lasów w formie remiz śródpolnych powoduje, że obszary te są miejscem występowania gatunków leśnych. Obecność zbiorników wodnych, szerokich wilgotnych den dolinnych sprzyja występowaniu gatunków związanych ze środowiskiem wodnym. Natomiast tereny upraw polowych, zaliczane do terenów otwartych, są miejscem bytowania gatunków preferujących obszary o znacznym nasłonecznieniu. Obecnie część gminy wchodzi w skład kompleksu Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich utworzonego w listopadzie 1993 r. W parku znajduje się dworek w Zwonowicach na szczycie Winnej Góry. Przez gminę przepływa rzeka Suminka (druga klasa czystości na całym odcinku 12 km należącym do gminy). Rzeka obfituje w gatunki fauny i flory niespotykane w zlewiskach województwa śląskiego np. bóbr czarny.

Zabytki:

Dworek myśliwski Winna Góra
Krzyż pokutny w Lyskach
Dąb szypułkowy w Pstrążnej (pomnik przyrody)


Świerklany

Walory rekreacyjno-przyrodnicze:


Funkcje rekreacyjne spełniają niewielkie kompleksy leśne, znajdujące się w północnej części gminy. Najatrakcyjniejszymi krajobrazowo terenami są Las Królewiak i Las Podlesie. Ruch turystyczny odbywa się tu po wytyczonych szlakach, które omijają enklawy odmiennej flory i fauny np. lokalne podmokłości, cieki i oczka wodne. Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest naturalne źródełko zwane Studzienką znajdujące się na terenie Lasu Podlesie, w pobliżu szybu nr IV KWK Jankowice. W Lesie Królewiak rośnie duża grupa wiekowych okazów buków. W gminie odbywają się liczne imprezy kulturalne i sportowe, niektóre o znaczeniu ponadregionalnym. Turystyka, sport i rekreacja rozwijają się dzięki istniejącym na terenie gminy ośrodkom rekreacyjnym, obiektom sportowym oraz przebiegającym tędy szlakom turystycznym i ścieżkom rowerowym. Nie bez znaczenia są również osiągnięcia miejscowych klubów i organizacji sportowych oraz organizowane imprezy kulturalno-sportowe o zasięgu ponadlokalnym.

Zabytki:

Kościół p.w. Bożego Ciała w Jankowicach zbudowano prawdopodobnie około roku 1670. Wykonany jest z drewna, a jego zrębowa konstrukcja opiera się na podmurówce z kamienia. Wnętrze kościoła było pierwotnie malowane, ale po nieudanej próbie jego przemalowania wyłożono je boazerią z desek ułożonych pionowo. Kościół posiada trzy pseudobarokowe ołtarze z obrazami: ołtarz główny z obrazem Ostatniej Wieczerzy z początku XIX wieku, a nad nim drugi, przedstawiający Wniebowstąpienie Pańskie (XVIII wiek); ołtarz boczny z prawej strony obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa; drugi po stronie lewej obraz Matki Boskiej Szkaplerznej. Do zabytkowego wyposażenia należy także późnorenesansowe tabernakulum z drugiej połowy XVII wieku oraz organy barokowe pochodzą z około 1700 r. Organy ozdabiają skrzydła z rzeźbionymi popiersiami ośmiu apostołów. W dolnej części organów występują deski z barokową dekoracją malarską.
Historia Studzienki w Jankowicach jest ściśle związana z dziejami jankowickiego kościoła oraz z podaniem o ks. Walentym. Pod koniec XIX wieku ks. Edward Bolik w podzięce za odzyskane zdrowie wybudował w Studzience kaplicę ku czci Matki Boskiej, w której umieszczono rzeźby Matki Boskiej z Lourdes oraz klęczącej przed nią Bernadetty Soubirous. Studzienka stała się miejscem licznych uroczystości religijnych oraz pielgrzymek. W latach 1932-1935 wybudowano tutaj wspaniałą grotę, w jej wnętrzu ołtarz, nad nim krzyż, a w górze we wnęce wkomponowano w całość trzymetrową figurę Matki Boskiej, zwaną przez okolicznych mieszkańców Najświętszą Panienką ze Studzienki. Znajduje się tutaj ponadto 14 stacji drogi krzyżowej. Całość dopełniają rzędy ławek dla wiernych oraz drewniany krzyż.
Neobarokowy kościół p.w. św. Anny w Świerklanach Dolnych wybudowano w latach 1929-1930 w miejscu starego drewnianego kościółka, pochodzącego z XVII wieku, który spłonął w listopadzie 1928 r.

Skip to content