Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynku dworu wraz z otoczeniem w
Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 20. Zakres projektu obejmuje przede
wszystkim:

 • przebudowę budynku, zwłaszcza konstrukcji dachu i pokrycia dachowego oraz
  stropów nad piętrem,
 • adaptację budynku dworu na budynek użyteczności publicznej,
 • wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku oraz
  schodołazu na piętro,
 • zagospodarowanie terenu (m.in. ogrodzenie, bruki, zieleń, muszla koncertowa,
  altana, mała architektura),
 • wykonanie pomnika Henryka Mikołaja Góreckiego.

W związku z pogarszającym się stanem technicznym budynku, w 2016 roku wykonano
pierwsze prace remontowe. Roboty budowlane zakończą się w 2019 roku.

Zrewitalizowany obiekt będzie budynkiem użyteczności publicznej, udostępnionym
na cele społeczno-kulturalne. W budynku znajdzie się m.in. Klub Seniora, będą
także odbywały się zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych i
innych grup.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców
zdegradowanych obszarów gminy Gaszowice poprzez ograniczenie wysokiej
koncentracji problemów społecznych, techniczno-przestrzennych oraz kulturowych.

Projekt uzyskał dofinansowanie i jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej X,
Działania 10.3, Poddziałania 10.3.5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 1 746 611,79 zł
Wartość dofinansowania ze środków UE: 1 219 958,82 zł

Skip to content