Instytucje i Jednostki Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Rybniku
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
tel. 032 422 83 00; fax 032 422 86 58
www.starostwo.rybnik.pl
promocja@starostwo.rybnik.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – środa 7.30-15.30;
czwartek 7.30-18.00; piątek 7.30-13.00


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
tel./fax 032 426 00 33
pcpr@powiatrybnicki.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – środa 7.30-15.30,
czwartek – 7.30-18.00, piątek – 7.30-13.00

Podstawowymi zadaniami placówki są: opieka nad dzieckiem i rodziną, dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kierowanie osób do domów pomocy społecznej, obsługa warsztatu terapii zajęciowej oraz nadzór nad powiatowymi jednostkami pomocy społecznej. Kierownik – Ewa Skiba.

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach
ul. Rybnicka 7, 44-295 Lyski
tel. 032 430 00 06; fax 032 430 00 06 wew. 50
e-mail: dpslyski@powiatrybnicki.pl
godziny urzędowania: całodobowo.
sekretariat: poniedziałek – piątek 7.00-15.00

W ośrodku przebywa około 140 pensjonariuszek – kobiet przewlekle i psychicznie chorych. Ośrodek pełni całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne osób w nim przebywających, min. zapewnienie miejsca zamieszkania, zapewnienie całodobowej opieki oraz szereg innych usług zapewniających udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Dyrektor – Marek Weczerek.

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego
ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik
tel. 032 422-78-74; fax 032 422-74-79
e-mail: zdp@powiatrybnicki.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład zespolonej w starostwie pod zwierzchnictwem starosty administracji powiatowej. Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadania z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i budowy dróg. Dyrektor – Adam Pszczółka.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik (budynek Starostwa)
tel. 032 416-13-335
e-mail: rzecznik@starostwo.rybnik.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek – środa 9.00-14.00;
czwartek 15.00-17.30; po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się
piątek nieczynne

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnienia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów. Do zakresu zadań rzecznika należy również: składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Joanna Appel.

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Jankowicka 1, 44-200 Rybnik
tel. 032 422-60-95; fax 032 422-39-62
e-mail: kary@praca.gov.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Powiatowy Urząd Pracy świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy, prowadzi sprawy w zakresie ewidencji, świadczeń i informacji oraz sprawy z zakresu instrumentów rynku pracy. Placówka ta zajmuje się również poradnictwem i rozwojem zawodowym. Dyrektor -Anna Michalczyk

POWIATOWE SZKOŁY I INSTYTUCJE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE

Zespół Szkół
ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel./fax 032 431-14-66
e-mail: zsczl@poczta.onet.pl
web: www.zscl.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.00-15.00

W ramach tej placówki oświatowej funkcjonują następujące typy szkół: technikum, liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła zawodowa. Technikum kształci w następujących kierunkach: technik ochrony środowiska, technik informatyki, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik górnictwa podziemnego, technik organizacji reklamy – NOWOŚĆ OD 2013/14 – TECHNIK HOTELARSTWA I TECHNIK ELEKTRYK O SPECJALNOŚCI: URZĄDZENIA I INSTALACJE GÓRNICZE. W technikum również międzyoddziałowa klasa sportowa. Liceum proponuje następujące kierunki: humanistyczno – dziennikarski, językowy, ścisły, przyrodniczy. Liceum i technikum proponują poszerzoną ilość godzin z języka polskiego, historii, WOS – u, języka angielskiego, matematyki, informatyki, biologii, chemii, fizyki i geografii – zgodnie z wyborem uczniów. Szkoła zawodowa proponuje kierunki: elektromechanik, sprzedawca, kucharza, górnik eksploatacji podziemnej, klasa wielozawodowa – wszystkie zawody rzemieślnicze – NOWOŚĆ OD 2013/14 – PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ(tylko dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim) . Jedyna szkoła w regionie z profilem lotniczym.
Dyrektor – Natalia Kuś.

Zespół Szkół Specjalnych
ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel./fax 032 431-29-91; e-mail: zss@powiatrybnicki.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Zespół Szkół Specjalnych obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci i młodzież z terenu powiatu rybnickiego. Do dyspozycji wychowanków są: sale do zajęć rewalidacji indywidualnej, sala do zajęć rehabilitacji ruchowej, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, biblioteka oraz świetlica. W skład placówki wchodzą następujące szkoły: szkoła podstawowa dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, szkoła podstawowa dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla upośledzonych w stopniu głębokim oraz oddział przysposabiający dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dyrektor – Beata Zich.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel./fax +48 327231401; e-mail: ppow@powiatrybnicki.pl
godziny urzędowania: całodobowo;
sekretariat: poniedziałek – piątek 7.00-13.30

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – w styczniu 2001 roku Dom Dziecka został przekształcony w Powiatową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu interwencyjno-socjalizacyjnego. Placówka ta zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom, które z różnych przyczyn znalazły się w sytuacji kryzysowej i są całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej. Dyrektor – Barbara Gorzawska-Leszczyńska.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
tel./fax 032 431-12-67; e-mail: pppczerwionka@powiatrybnicki.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek 7.00-18.00;
wtorki, środy 7.00-17.00; piątek 7.00-14.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jedyną placówką specjalistyczną na terenie gminy i miasta, świadczącą usługi dla dzieci, od urodzenia do ukończenia edukacji. Udziela dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Określa warunki rozwoju psychofizycznego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz wspiera w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Dyrektor – Marzena Kulig.

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
tel. 504 820 447, 32 723 1234 fax. 32 43 11 267
e-mail: popp@powiatrybnicki.pl
strona: www.popp-powiatrybnicki.pl

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest placówką wychowania pozaszkolnego oferującą różnego rodzaju formy zajęć pozalekcyjnych w szkołach wszystkich gmin powiatu rybnickiego, mające na celu rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności dzieci oraz młodzieży. Oferta obejmuje zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, fotograficzne, komputerowe, regionalne, ekologiczne, sportowe, europejskie i dziennikarskie. Dyrektor – Joanna Rzymanek

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa
ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
tel. 032 422-35-41; fax 032 422-67-55; e-mail: sekretariat@biblioteka.rybnik.pl
godziny urzędowania: poniedziałek 11.00-19.00; wtorek – piątek 9.00-19.00;
czwartek 8.00-14.00; sobota 8.00-13.00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa jest znaczącą instytucją upowszechniania kultury w Rybniku. Obecnie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna posiada 22 filie biblioteczne i 2 oddziały dla dzieci. Dyrektor – Aleksandra Klich-Siewiorek.

POWIATOWE I MIEJSKIE INSPEKCJE, SŁUŻBY I STRAŻE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 1
e-mail: rybnik@pinb.pl
tel. 32 4222658
fax. 32 4222658
Godziny pracy:
Poniedziałek 7- 15
Wtorek 7- 15
Środa 7- 15
Czwartek 7- 17
Piątek 7- 13

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika  wykonując zadania określone w ustawie prawo budowlane. Kontroluje obiekty w budowie oraz wszystkie kwestie związane z przestrzeganiem prawa budowlanego przez inwestorów. Do zadań inspektoratu należy również kontrola obiektów wybudowanych oraz sprawdzanie stanu technicznego obiektów. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika  bada przyczyny powstawania katastrof budowlanych, współdziała z organami kontroli państwowej oraz kontroluje działania organów administracji architektoniczno-budowlanej. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika Tomasz Karakuła

Powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny w Rybniku
ul. Leopolda Janiego 1, 44-200 Rybnik
tel. 032 422-40-09; fax 032 422-45-47
e-mail: sekretariat@srybnik.neostrada.pl

Powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny – w placówce tej funkcjonują trzy oddziały: Oddział Laboratoryjny (Pracownia diagnostyki laboratoryjnej), Oddział Nadzoru Sanitarnego oraz samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej – Dział Oświaty i Promocji Zdrowia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku  Michał Dudek

Miejski i Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny
ul. Brzezińska 8a a, 44-203 Rybnik (budynek firmy BUDEXIM sp. z o.o) ,
tel./fax (032) 422-86-32; e-mail: rybnik.miw@wetgiw.gov.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 8.15-16.15; czwartek 8.15-18.00

Miejski i Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Rybniku jest państwową jednostką budżetową. Do podstawowych zadań wykonywanych przez inspektorat należy zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie oraz nadzór nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności: badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa (mięsa zwierząt łownych oraz innych zwierząt) przeznaczonego do spożycia przez ludzi, sprawowanie weterynaryjnej kontroli granicznej oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych. Powiatowy Inspektor Weterynaryjny – Katarzyna Mura.

Komenda Miejska Policji w Rybniku
Plac Armii Krajowej 5, 44-200 Rybnik
tel. 032 429-52-00; fax 032 429-52-44
e-mail: teleinformatyka@rybnik.slaska.policja.gov.pl

Teren Komendy Miejskiej Policji w Rybniku znajduje się w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Obejmuje dwa rybnickie powiaty – ziemski i grodzki. Rejon Komendy Miejskiej Policji w Rybniku podzielony jest pomiędzy cztery komiariaty. Komisariat Policji w  Czerwionce-Leszczynach – gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny oraz dzielnice Rybnika Kamień i Książenice. Komisariat Policji w Gaszowicach – gminy Lyski, Jejkowice i Gaszowice. Komisariat Policji w Rybniku Boguszowicach – południowo-wschodnia połowa miasta Rybnik (bez ścisłego centrum) tj. dzielnice Meksyk, Ligota, Piaski, Chwałowice, Popielów, Radziejów, Zamysłów (lewa strona ulicy Wodzisławskiej), Boguszowice, Osiedle Południe, Kłokocin, gmina Świerklany. Komisariat Policji w Rybniku Nowinach – północno-zachodnia połowa miasta Rybnik wraz z centrum miasta tj. dzielnice Śródmieście, Smolna, Osiedle Północ, Maroko Nowiny, Orzepowice, Zebrzydowice, Niewiadom, Niedobczyce, Wielopole, Rybnicka Kuźnia, Golejów, Grabownia, Stodoły, Buglowiec, Ochojec i Zamysłów (prawa strona ulicy Wodzisławskiej). Komendant – insp. Rafał Głuch

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku
ul. św. Józefa 4, 44-200 Rybnik
tel. 032 439-58-00; fax 032 439-58-10; e-mail: psp@kmps-rybnik.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku wykonuje zadania z zakresu działalności kontrolno-rozpoznawczej, uzgadnia projekty budowlane pod względem ochrony przeciwpożarowej, oznacza w przewozie drogowym materiały niebezpieczne oraz zapobiega poważnym awariom przemysłowym. Komendant – st. bryg. Wojciech Kruczek.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku
tel. 032 422 10 00
Telefony alarmowe 112
Policja 997
Straż Pożarna 998
Straż Miejska 986
Pogotowie Ratunkowe 999

Skip to content