Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku

Starostwo Powiatowe w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej starostwo.rybnik.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
 internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego starostwo.rybnik.pl oraz wszystkich podstron w domenie starostwo.rybnik.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-12.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych wyłączeń:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter
    promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internatowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Kevin Bytnar, adres poczty elektronicznej: admin@starostwo.rybnik.pl
Kontaktować się można też dzwoniąc na numer telefonu 32 4161362. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacjiw formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2
miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępność lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Dostępność cyfrowa

W BIP i na stronie internetowej urzędu zamieszczono deklarację dostępności, zaktualizowaną 24.03.2024 r.

Pliki (wnioski i formularze do pobrania) zostały zamieszczone w formacie odczytywanym maszynowo: pdf edytowalny, word edytowalny.

Urząd zapewnia na swojej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt z placówką może odbywać się telefonicznie, korespondencyjnie lub za pomocą powszechnych i bezpłatnych komunikatorów internetowych. Istnieje możliwość przesyłania faksów.

Urząd posiada przenośną pętle indukcyjną.

Dostępność architektoniczna.

Opis dostępności wejścia do budynku.

Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31 44-200 Rybnik.

Do budynku prowadzi 5 wejść: 1 wejście główne (na ścianie zachodniej budynku, 3 wejścia boczne na ścianie północnej budynku oraz 1 wejście boczne (na ścianie południowej budynku od strony parku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych).

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie przyziemia – niski parter bez barier dla wózków inwalidzkich.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie od wejścia
(od strony komunikacji).

Na parkingu przy urzędzie wyznaczono dwa miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się winda ( wejście do windy znajduje się po lewej stronie od wejścia od strony komunikacji) w związku z powyższym jest zapewniona dostępność dla osób z niepełnosprawnościami do wszystkich pomieszczeń urzędu na każdej kondygnacji.

Po wejściu do budynku karta informacyjna znajduje się na wprost od wejścia.

W budynku odpowiednio oznakowana jest winda, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, kancelaria oraz punkt przyjęć interesantów w Referacie Komunikacji. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Obowiązująca w urzędzie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego uwzględnia zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

W urzędzie wyjścia ewakuacyjne są wyraźnie oznakowane.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Wejście do urzędu jest bezprogowe (od strony komunikacji).
Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodowym są oznaczone pasami na całej ich szerokości, w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią.
Elementy wyposażenia pomieszczeń takie jak klamki znajdują się w zasięgu ręki.

W budynku urzędu zapewniona jest możliwość regulacji natężenia światła zewnętrznego poprzez rolety, żaluzje.
W budynku urzędu zapewniono informacje na temat rozkładu pomieszczeń.
Plan tyflograficzny zawiera 3 kondygnacje budynku i znajduje się przy wejściu dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek starostwa wyposażony jest w ścieżki dotykowe od wejścia dla osób niepełnosprawnych do planu tyflograficznego, do dyspensera numerków na korytarzu Referatu komunikacji oraz do windy.

W urzędzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (po wcześniejszym
zgłoszeniu minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą).

Skip to content