Tłumacz języka migowego

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Rybniku z pomocą tłumacza języka migowego – w oparciu o zapisy ww. ustawy – zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu,
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
  • zgłoszenie należy przesłać faksem na numer 32 4228658 lub na adres kancelaria@starostwo.rybnik.pl
Skip to content