Ogłoszenie o naborze członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek i ojców z małoletnimi dziećmi, dla innych osób sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży pochodzących z terenu powiatu rybnickiego w 2022 roku”

Szczegóły w załączniku.

Czytaj dalej

Uchwała Nr 432/XCIV/21 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 30 Listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek i ojców z małoletnimi dziećmi, dla innych osób sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży pochodzących z powiatu rybnickiego w 2022 roku”

Szczegóły w załączniku.

Czytaj dalej

Jesienne zajęcia uczestników zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Oligos w ramach projektu „Wspierania osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających”

Uczestnicy zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Oligos w ramach projektu „Wspierania osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego w zakresie prowadzenia grupowych

Czytaj dalej

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej zwanym RODO informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Rybniku jest Starosta Rybnicki z siedzibą przy ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Rybniku jest Mariusz Kin, IODO@starostwo.rybnik.pl,

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Rybniku ustawowych zadań publicznych, określonych m. in. w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach branżowych.

4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz innych ustaw i rozporządzeń. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych lub – w przypadku projektów – umowy
o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

Skip to content