Unieszkodliwianie Odpadów Zawierających Azbest

Przedmiotem projektu jest demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest, z wierzchniego pokrycia dachowego lub z elewacji 126 budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie powiatu rybnickiego. W przypadku 114 budynków zakres projektu obejmuje także przywrócenie stanu obiektu sprzed demontażu, tj. zastąpienie wyrobów azbestowych, wyrobami nieszkodliwymi. Odtworzone pokrycia dachowe zostaną wykonane z takich materiałów jak dachówka, blachodachówka, gont bitumiczny, papa oraz inne, które nie zawierają substancji szkodliwych.
Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest wyniesie 177,932 ton. 

Projekt uzyskał dofinansowanie i jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej V, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 1 940 624,68 zł
Wartość dofinansowania ze środków UE: 1 843 593,45 zł

Skip to content