Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Rybniku

Projekt „Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Rybniku” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Okres realizacji projektu: 25.09.2023 r. – 30.11.2023 r.

Beneficjent: Powiat Rybnicki, ul. 3 Maja 31, 44 – 200 Rybnik

Całkowita wartość projektu:  406 312,50 zł

Kwota dofinansowania: 345 365,62 zł

Celem projektu jest poprawa ergonomii pracy, utrzymanie w zatrudnieniu oraz dostęp do profilaktyki zagrożeń zdrowotnych pracowników Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

  1. szkolenie stacjonarne z radzenia sobie ze stresem i wypalenie zawodowe
  2. szkolenie stacjonarne dotyczące zdrowego kręgosłupa
  3. doposażenie stanowisk pracy.

Zaplanowane do realizacji wskaźniki w ramach projektu:

  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 14 osób.
  • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 59 osób.
Skip to content