Powiat

Powierzchnia: 224 km2
Ludność: 78 tys.
Gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany

Najstarsze wzmianki o ziemiach obecnego powiatu pochodzą z XIII wieku, gdy gospodarkę na tych ziemiach prowadził zakon cystersów. Powiat rybnicki leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w obrębie Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej na Płaskowyżu Rybnickim na wysokości 210-290 m n.p.m. Od północy graniczy on z powiatem gliwickim, od zachodu z powiatem raciborskim, od południa z powiatem wodzisławskim i miastem Jastrzębie Zdrój, a od wschodu z powiatem mikołowskim oraz miastem Żory. Został utworzony 1 stycznia 1999 r. na mocy reformy administracyjnej. W jego obrębie znajduje się pięć gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany. Miasto Rybnik stanowi odrębny powiat, tzw. grodzki, z liczbą mieszkańców około 142 tys. i powierzchnią 148 km2.

Powiat rybnicki jest jednym z mniejszych obszarowo i ludnościowo powiatów województwa śląskiego. Liczba mieszkańców powiatu rybnickiego systematycznie zwiększała się do roku 2001, po którym ulega stopniowemu zmniejszeniu. Natomiast liczba ludności województwa śląskiego ulega zmniejszeniu, co oznacza większy udział ludności powiatu w ogólnej populacji województwa. Prognoza wzrostu mieszkańców na następne lata jest bardzo korzystna, ponieważ powiat rybnicki będzie notował stały wzrost ludności. Stanowi to wyjątek na Śląsku, bowiem dla całości województwa śląskiego prognozowany jest w następnych latach spadek liczby mieszkańców. Gwarantuje to m.in. stały wzrost wpływów podatkowych oraz rozwój gospodarczy poprzez wzrost liczby konsumentów.
Czynnik ludzki jest istotą w rozwoju i funkcjonowaniu społeczności lokalnej. Gminy powiatu rybnickiego należą do średnich pod względem wielkości – oprócz gminy Czerwionka-Leszczyna, która w województwie śląskim jest drugą co do wielkości gminą wiejsko-miejską. Daje to jeden z wyższych wskaźników zaludnienia na 1 km2 – 332 osoby w powiatach ziemskich. Z uwagi na gęstość zaludnienia powiat zajmuje jedną z wyższych pozycji pośród ziemskich powiatów województwa śląskiego – wskaźnik wojewódzki to 393 osoby – uwzględnia także powiaty grodzkie. Struktura wiekowa ludności powiatu, z perspektywy jego rozwoju jest korzystna. W powiecie mieszka relatywnie mniej osób w wieku nieprodukcyjnym niż w województwie śląskim. Procentowy udział ludności w wieku do 18 lat plasuje powiat na 3 miejscu w województwie.

Obszar powiatu, mimo iż położony w rejonie eksploatacji górniczej, nie jest pozbawiony walorów przyrodniczych i turystycznych. W tym zakresie wyprzedza powiaty z okolic Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bogata oferta kulturalna i edukacyjna regionu stała się magnesem przyciągającym coraz więcej młodych ludzi. Przybywając na naszą ziemię znajdziecie Państwo dobre warunki do aktywnego wypoczynku. Umożliwiają to szlaki rowerowe łączące atrakcyjne dla zwiedzających miejsca: drewniane kościółki z XVI-XVIII wieku, zabytki techniki, żerowiska bobrów, pomniki przyrody. Należy podkreślić, że część gmin powiatu rybnickiego leży w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Od kilku lat region rybnicki kształtuje swoje nowe oblicze. Zmienia się krajobraz, znikają dymiące kominy, woda w rzekach jest coraz czystsza, a powietrze nie jest już takie straszne.

Skip to content