Powiat Rybnicki z grantem w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”

Powiat Rybnicki pozyskał grant w wysokości 200 000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd-granty” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób
z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu w jednostkach Powiatu realizowane będą takie zadania jak:

  • Dźwig osobowy (winda) w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach
  • krzesło ewakuacyjne w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku
  • Plany tyflograficzne w : Zarządzie Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego, Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej, Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach, Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach
Skip to content