Klub Seniora – miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Głównym celem projektu jest aktywizacja 30 seniorów z obszaru rewitalizowanego (sołectwo Łuków śl. , Czernica) w okresie marzec 2021 – październik 2022 ( realizacja zajęć w Klubie Seniora od 04.2021 – 10.2022 r. w tym przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu, kreowanie wizerunku osób w podeszłym wieku jako jednostki czynnej społecznie poprzez organizację zajęć w ramach Klubu Seniora utworzonego w budynku dworu w Łukowie Śl.

„Klub Seniora”  będzie miał na celu motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędza niania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym. Seniorzy będą zawierali nowe znajomości i podtrzymywali więzi wśród uczestników. Klub będzie miał na celu wypełnienie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. W ramach spotkań w klubie będą organizowane zajęcia artystyczne, kulinarne, sportowe, relaksacyjne, usprawniające, towarzyskie oraz okolicznościowe. Planowana jest organizacja pikników członków klubu seniora z lokalną społecznością oraz spotkań dla seniorów. Ponadto seniorzy będą korzystać w ramach zajęć z istniejącej infrastruktury m.in. siłowni pod chmurką.

Oferta „ Klubu Seniora” skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie sołectw:
Łuków Śl. i Czernica. Osoby te muszą mieć ukończone 60 lat,  mające potrzebę wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu. 

W ramach czasu spędzonego w „Klubie Seniora” zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia:

– zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej

– zwiększenie aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym (organizacja wyjść
m.in. wycieczki)

– działalność prozdrowotną

– zajęcia z zakresu kultury fizycznej

– poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne

– tworzenie grup samopomocowych

Klub Seniora jest dzienną forma usług opiekuńczych a udział w klubie jest nieodpłatna dla osób, u których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z póź. zm. Szczegółowe warunki odpłatności regulowane będą Uchwałą Rady Powiatu.  

Projekt jest realizowany przez Powiat Rybnicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Rybniku i jest  współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 430 287,50 PLN, 

z czego 400 167,37 PLN to:

– płatność ze środków europejskich w kwocie 365 744,37 zł.,

– dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 34 423,00 zł.

Skip to content