Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz na podstawie art. 29, art. 39, art. 40 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 opracowywany jest przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gminę Gaszowice, Gminę Jejkowice, Gminę Lyski, Gminę Świerklany przy udziale Powiatu Rybnickiego na podstawie porozumienia z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy opracowaniu, realizacji i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z aneksem nr 1.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszam wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Gminy Gaszowice, Gminy Jejkowice, Gminy Lyski, Gminy Świerklany oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko oraz inną dokumentacją sprawy
będą udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w serwisie informacyjnym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych al. Św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie
od 22.06.2022 r. do 5.08.2022r.

W powyższym terminie wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl pisemnie na adres:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych

ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

elektronicznie na adres: strategia@czerwionka-leszczyny.pl, lub ustnie w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych w godzinach pracy Urzędu.

Informuję, że planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformę elektroniczną. Spotkanie odbędzie się w dniu 30.06.2022r. o godz. 17.00. Link do spotkania dostępny będzie na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.czerwionka-lezszczyny.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych oraz wyrażania opinii w sprawach istotnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO(*) „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
  z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Burmistrza. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
 • telefonicznie: 32 429 59 11, 32 431 17 60 lub osobiście w godzinach pracy tj.
  w poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30, piątek 7:30 do 14:00.
 • e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: iod@czerwionka-leszczyny.pl, kom 0 694 441 226.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz wyrażania opinii w sprawach istotnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 4. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością oddania głosu.
 5. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, oraz instytucją i podmiotom z którymi Administrator ma podpisane stosowne umowy.
 6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Gminy
  i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, do czasu zakończenia sprawy wymagającej przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wyrażania opinii w sprawach istotnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
 • dostępu do swoich danych osobowych
 • poprawiania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy napisać wiadomość na adres: iod@czerwionka-leszczyny.pl,
 • wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
 • zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do udziału w konsultacjach jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
Skip to content