Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim

Fundacja Euro Nation (FEN) będąca Operatorem projektu grantowego pn. „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” w partnerstwie z Powiatem Rybnickim zaprasza serdecznie do udziału wszystkie gminy z woj. śląskiego i opolskiego. Celem ogólnym realizowanego dla Państwa projektu jest umożliwienie Grantobiorcom (w tym JST lub JST w partnerstwie z NGO) przeprowadzenie działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dorosłych osób z grupy docelowej projektu z makroregionu śląsko-opolskiego w oparciu o granty w wysokości 150 000,00 zł. (bez wkładu własnego!). Grupa docelowa to wszystkie zamieszkałe w Państwa gminach osoby fizyczne (które ukończyły 25 rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać́ posiadane kompetencje cyfrowe.

Cele szczegółowe:

1) Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych po zakończeniu projektu dzięki wzrostowi świadomości w wyniku realizacji 70 mikroprojektów oraz akcji informacyjno-promocyjnej.

2) Rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK poprzez wyłonienie i realizację mikroprojektów Grantobiorców.

3) Nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych (zgodnie z Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu).

Jedna gmina może realizować 1 mikroprojekt, którym należy objąć nie mniej niż 268 osób. Gwarantujemy stabilną i pewną współpracę oraz realną pomoc. Wydatki Państwa projektów w poszczególnych kategoriach nie mogą przekraczać:

a. wydatki na promocję – do 20% kwoty grantu,

b. wydatki na sprzęt – do 40% kwoty grantu (zakupiony sprzęt musi spełniać minimalne wymagania zdefiniowane w Wytycznych dla zakupu sprzętu
w Projekcie grantowym),

c. wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, z wyłączeniem wynajmu sal
i kosztów wynagrodzeń) – do 20% kwoty grantu,

d. wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – do 40% kwoty grantu,

e. wydatki na administrację/zarządzanie – do 20% kwoty grantu (z wyłączeniem kosztów zatrudnienia pracowników Grantobiorcy).

Operator zapewnia nieodpłatnie szkolenia metodyczne dla Instruktorów oraz doradztwo, przygotowanie i przeprowadzenie wszelkich zakupów wraz z realną pomocą w rekrutacji, rozliczeniu i sprawozdawczości.

Operator: FEN działa nieprzerwanie od maja 2008 i jest inicjatorem kilkudziesięciu inicjatyw szerokopasmowych, z których większość została z sukcesem zrealizowana w perspektywie 2007- 2013. Na szczególną uwagę zasługuje seria rozliczonych projektów PO IG 2007-2013, w ramach której pozyskano łącznie dofinansowanie w wysokości ponad 100 mln zł. FEN nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej działania opierają się na celach statutowych, spośród których na uwagę zasługuje min. promowanie integracji europejskiej, promowanie idei tolerancji i przeciwdziałanie dyskryminacji, aktywizacja osób zmarginalizowanych, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wsparcie działań mających na celu rozwój IT/ICT.

Partner: Powiat rybnicki leży w pd.-zach. części Województwa Śląskiego. Został utworzony 1.01.1999 r. Powiat Rybnicki to teren o powierzchni 224 km2, który zamieszkuje około 74 tys. ludności. W ostatnich latach powiat bardzo prężnie się̨ rozwija i jest miejscem atrakcyjnym dla inwestorów. Jego atutem jest usytuowanie w pobliżu sieci najważniejszych krajowych dróg, w tym autostrad A1 i A4. Co istotne, powiat cechuje stabilna, sprzyjającą przedsiębiorczości władza – od momentu utworzenia powiatów w 1999r. funkcję starosty pełni ta sama osoba.

Wartość całkowita projektu: 4 110 203,66 zł.
Wkład UE: 3 477 758,32 zł.
Wkład własny: 41 929,12 zł.

Osoba kontaktowa:
Grzegorz Krauzowicz – Prezes zarządu
GSM: 500 254 273
email: grzegorz.krauzowicz@gmail.com

Fundacja Euro Nation
euronationfundacja@gmail.com

Projekt „​Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Skip to content