Nabór do udziału w Programie Psychologiczno – Terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku informuje, iż prowadzi nabór uczestników do udziału w programie psychologiczno – terapeutycznym  dla osób stosujących przemoc domową.

Głównym celem realizacji programu psychologiczno – terapeutycznego jest zmiana wzorców zachowań osób stosujących przemoc domową poprzez:

– wzbudzanie motywacji wewnętrznej do zmiany zachowania przez analizę przyczyn postępowania i wgląd w mechanizmy własnych zachowań;

– zdobycie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności powstrzymywania się od zachowań przemocowych;

– nabycie umiejętności służących rozwiązywaniu problemów i konfliktów bez użycia przemocy;

– nabycie i kształtowanie umiejętności prospołecznych, w tym: asertywności, empatii, – rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, w tym radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością;

– poszerzanie samoświadomości, zwłaszcza w kontekście własnych zasobów oraz ograniczeń i negatywnych stereotypów funkcjonowania w relacjach rodzinnych;

– nabycie i doskonalenie umiejętności wychowawczych i rodzinnych opartych na wychowaniu bez przemocy;

– rozwój umiejętności związanych z budowaniem relacji rodzinnych i partnerskich;

– pogłębianie wiedzy na temat wpływu przemocy na relacje społeczne i sposobów jej przeciwdziałania;

– diagnozowanie potrzeb i nabywanie umiejętności dobierania prawidłowych strategii w ich zaspokajaniu;

– wzmacnianie postawy odpowiedzialności wobec siebie i innych.

Program ma stanowić uzupełnienie do oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, zatem powinny być na niego kierowane osoby stosujące przemoc domową, u których zostanie wskazana konieczność realizacji pogłębionych działań terapeutycznych lub psychologicznych, a uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym okazało się być niemożliwą lub niewystarczającą formą oddziaływań.

Przewidywany termin rozpoczęcia programu szacujemy na kwiecień 2024. W przypadku braku chętnych osób do udziału w niniejszym programie termin rozpoczęcia zostanie zmieniony.

Wszelkie informacje dotyczące rozpoczęcia programu będą  dostępne również na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr.rybnik.pl.

Zgłoszenia  do udziału w programie są przyjmowane  w godzinach pracy PCPR pod numerem tel. 32 426 00 33 lub osobiście w siedzibie PCPR przy ul. 3 Maja 31  w Rybniku.

Serdecznie Zapraszamy

Skip to content