Rodzinna Piecza Zastępcza w Powiecie Rybnickim

Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej  w Powiecie Rybnickim jest jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Rybniku –  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku jest instytucją, która realizuje obowiązki związane z funkcjonowaniem całego systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Rybnickiego. System pieczy zastępczej obejmuje rodzinną oraz instytucjonalną formę pieczy zastępczej. Do rodzinnych  form pieczy zastępczej występujących na terenie naszego powiatu zaliczamy rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie, rodzeństwo), rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego. Instytucjonalną formą pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu są dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej  na terenie Powiatu Rybnickiego realizuje działania zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. Do głównych zadań należy:

– realizowanie Postanowień Sądu Rejonowego w Rybniku dot. zabezpieczenia małoletnich w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu (odbiór kuratorski w asyście policji)  
– opiniowanie kandydatów na rodziny zastępcze, tym samym sporządzanie opinii dla potrzeb Sądu Rejonowego w Rybniku oraz sądów z terenu innych powiatów
– kwalifikowanie kandydatów do udziału w szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze (uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej)
– organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze
– obejmowanie rodzin zastępczych wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (monitorowanie rodzin zastępczych)
– wypłacanie świadczeń pieniężnych (500+, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych
z przyjęciem do rodziny dziecka, środki na pokrycie kosztów utrzymania lokalu lub domu jednorodzinnego, dofinansowanie kosztów remontu)
– sporządzanie okresowych ocen sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
– dokonywanie ocen rodzin zastępczych

– organizowanie imprez z udziałem wychowanków pieczy zastępczej ( pikniki, wycieczki)
– organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje rodzin zastępczych
– udzielanie poradnictwa specjalistycznego
– prowadzenie grup wsparcia
– przeprowadzanie rozmów  z wychowankami pieczy zastępczej (pedagog, psycholog, koordynator, pracownik socjalny)
– organizowanie spotkań wychowanków pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi ( pokój widzeń dostosowany do potrzeb małoletnich na terenie Starostwa Powiatowego w Rybniku)

W chwili obecnej na naszym terenie funkcjonuje 75 rodzin zastępczych w tym: 49 spokrewnionych, 21 niezawodowych oraz 5 zawodowych w tym
3 o charakterze pogotowia rodzinnego. Łączna liczba dzieci i pełnoletnich wychowanków w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu wynosi 120. Ponadto oczekujemy na zakończenie postępowań, które toczą się w Sądzie Rejonowym w Rybniku oraz jedno w Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Jednocześnie należy zauważyć, że wzrasta liczba dzieci, które oczekują umieszczenia w pieczy zastępczej zarówno rodzinnej jak instytucjonalnej. Pozyskanie wolnych miejsc w pieczy utrudniają w chwili obecnej  przedłużające się postępowania sądowe.  Bardzo trudnym aspektem w naszej codziennej pracy jest dokonywanie ponownego odbioru dziecka od rodziców biologicznych, tym samym ponownego zabezpieczenia go w rodzinie lub placówce. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym proces zabezpieczania małoletnich jest brak rodzin chętnych do przyjęcia dzieci pod swoją opiekę.

My dorośli wiemy, że dzieci marzą, by dorastać w rodzinie
Czy Im się to uda…
zależy także od Ciebie…

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych apelujemy do wszystkich chętnych, którzy są  zainteresowani tematyką rodzicielstwa zastępczego  o kontakt z tut. Centrum.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku
Dział  Pieczy Zastępczej
ul. 3 Maja 31
44-200 Rybnik

Tel. 32 42 600 33 wew. 15, 16 

Skip to content