Praca dla psychologa w ZSS w Czerwionce – Leszczynach

Oferta pracy dla psychologa w ramach Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ZSS w Czerwionce – Leszczynach. Szczegóły poniżej w zapytaniu ofertowym:

     Czerwionka – Leszczyny 14.09.2020r.


Zespół Szkół Specjalnych
im.W. Sherborne
44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. Przedszkolna 1
tel/fax 32 4312991

                                   ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr  10/2020

  1. Zamawiający:

Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne 44-238 Czerwionka – Leszczyny ul. Przedszkolna 1 w ramach zadań Ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, realizowanych na podstawie porozumienia

NR MEN/2017/DWKI/1636, zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Rybnickim

Przedmiot zamówienia:

  • Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.
  • Zakres obowiązków:

Do zadań specjalisty będzie należało w szczególności:
– przeprowadzenie diagnozy psychologicznej,
– opracowanie indywidualnego programu dla każdego dziecka,
– prowadzenie zajęć specjalistycznych według harmonogramu,
– przekazywanie porad i wskazówek dla rodziców do bieżącej pracy z dzieckiem,
– bieżące dokumentowanie pracy z dzieckiem zgodnie z przyjętymi w Ośrodku wzorami,
– dokonywanie oceny postępów dziecka i opracowywanie wskazówek do dalszej pracy,
– sporządzanie specjalistycznych opinii.
– przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą osoby spełniające niżej wymienione wymagania: — wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia;

– kwalifikacje pedagogiczne,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa.


2. Termin i realizacja zamówienia:

Usługi będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku według zatwierdzonego przez dyrektora Szkoły harmonogramu, w okresie od 01.10.2020r do 31.12.2020 roku w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach

ul. Przedszkolna 1, w maksymalnym wymiarze 320 godzin. Zespół Szkół Specjalnych zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wszystkich godzin usług. Rozliczenie pomiędzy wykonawcą, a Zespołem Szkół Specjalnych im. W. Sherborne nastąpi na podstawie rzeczywistej liczby wykonanych godzin z uwzględnieniem stawki godzinowej podanej w ofercie. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej faktury lub rachunku oraz miesięcznego zestawienia czasu pracy i podjętych czynności obejmującego: opis czynności, czas poświęcony na  wykonanie czynności i datę jej wykonania. Zamówienie jest finansowane w całości z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

– wypełniony  formularz oferty-  zgodnie z załącznikiem 1;
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
– podpisane przez oferenta oświadczenie: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku psychologa  zgodnie z załącznikiem 2;,
– podpisane przez oferenta oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rozpatrzenia oferty, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia zapytania ofertowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2017 roku.”

  • Miejsce oraz termin składania ofert:
  • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta psycholog” w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Przedszkolnej 1.
  • Termin składania ofert upływa 28.09.2020 roku o godzinie 12.00.
  • Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  • Ocena ofert:

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Podana cena obejmować powinna wszystkie koszty wykonania zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążą oferenta.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.09.2020r. o godzinie 13.00

O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

  • Informacje o sposobie porozumiewania się:

Dodatkowych informacji udziela dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr telefonu 32 4312991.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Załącznik nr 1 15 KB 245
doc Załącznik nr 2 13 KB 256
doc Załącznik nr 3 13 KB 239
Skip to content