Istotna zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów od stycznia 2024 r.

Pragniemy przypomnieć Mieszkańcom Powiatu Rybnickiego, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.


Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.


W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.


Właściciel, który nie dokona rejestracji pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w ustawowo określonej wysokości 500 zł. W przypadku, gdy termin przekroczy 180 dni, kara zostaje podwyższona do kwoty 1000 zł.


Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami za przekroczenie 90-cio dniowego terminu podlega karze w wysokości 1000 zł, natomiast po upływie 180 dni kara wynosić będzie  2000 zł.
Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:

  1. zbyciu pojazdu;
  2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.


Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.


W przypadku transakcji dokonanych przed 1 stycznia 2024 roku będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady, zarówno względem:

  • Sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa nienależącego do UE, a także będącego państwem członkowskim UE – na dopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu jest 30 dni.
  • Sprowadzenia pojazdu, nabytego w Polsce – należy złożyć zawiadomienie o nabyciu auta w terminie 30 dni od jego nabycia.

Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. Przypominamy też, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Referacie Komunikacji i można je:

  1. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP,
  2. przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Rybniku ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik (decyduje data stempla pocztowego)
  3. złożyć w kancelarii Starostwa, w budynku przy ul. 3 Maja 31 44-200 Rybnik
Skip to content