Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

W ramach działań wspierających i ochraniających w okresie epidemii COVID – 19 Powiat Rybnicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku realizuje Projekt” Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Przed przystąpieniem do realizacji pracownicy działu pieczy zastępczej dokonali rozeznania potrzeb wśród rodzin zastępczych z terenu naszego Powiatu oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. W oparciu o zebrane potrzeby zostało złożone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  zapotrzebowanie na środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz środki ochrony osobistej: maseczki ochronne, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Łącznie zakupiono 64 laptopy, 1 ekran stojący, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 5 kompletów słuchawek, 1 telewizor, 1 rzutnik oraz 5 oprogramowań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem zakupu przenośnych komputerów (laptopów), oprogramowań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzętu audiowizualnego dla instytucjonalnej formy pieczy zastępczej  jest  umożliwienie realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania.

Dnia 08 września 2020 r. w siedzibie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej pracownicy  Działu Pieczy Zastępczej przystąpili do prac związanych z podziałem środków ochrony osobistej oraz komputerów …..

14.09.2020 r. – CZAS START

W tym szczególnie trudnym okresie epidemii koronawirusa Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku rozpoczął przekazywanie urządzeń audiowizualnych, laptopów, programów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jak również środków ochrony osobistej : maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji. Wyżej wymienione sprzęty oraz środki ochrony osobistej z każdym kolejnym dniem zasilały grono  podopiecznych z rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Sprzęty oraz środki ochrony osobistej rodziny zastępcze odbierały w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. Nowy sprzęt komputerowy został na mocy umowy użyczenia powierzony rodzinom zastępczym do bezpłatnego użytkowania na okres do pięciu lat. Laptopy mają służyć wsparciu procesu edukacji oraz wyrównaniu szans dzieci i młodzieży znajdującej się pod opieką rodzin zastępczych z terenu naszego Powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku w późniejszym czasie poinformuje o dalszej realizacji projektu a przede wszystkim sposobie wykorzystania sprzętu przez naszych podopiecznych.


              

Skip to content