Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Katowicach katowice.stat.gov.pl/ w zakładce „Publikacje i foldery” udostępnione zostało kolejne wydanie Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2020 opracowany został w nowej formie, dostosowanej w zakresie tematyki do zweryfikowanych założeń zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Założenia te obejmują takie obszary, jak: zmiany klimatu – zagrożenia i szanse dla rozwoju, przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznych, rozwijanie oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego, wzrost produktywności i innowacyjności regionalnych gospodarek, rozwój infrastruktury podnoszącej konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjną i warunki życia w regionach oraz zwiększenie efektywności zarządzania rozwojem.

Komentarz analityczny wzbogacono tabelaryczną i graficzną formą prezentacji danych w poszerzonej retrospekcji czasowej 2010-2019. Poszczególne kategorie danych przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do kraju. Dla pełniejszego zobrazowania zróżnicowania terytorialnego, wybrane informacje statystyczne zaprezentowano na poziomie powiatów i gmin. Istotną część Raportu stanowią także tablice przeglądowe zawierające wybrane dane o województwie śląskim oraz o Katowicach w latach 2010-2019.

Publikacja dostępna jest na stronie https://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/raport-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-slaskiego-2020,8,9.html

Skip to content