Referat Komunikacji

Do podstawowych zadań Referatu Komunikacji należy:

 1. W zakresie rejestracji pojazdów:
  1. prowadzenie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych,
  2. prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,
  3. przyjmowanie od właścicieli zawiadomień o zbyciu/nabyciu pojazdu, dokonaniu zmian konstrukcyjnych bądź innych zmian wymagających zmian zapisu w karcie pojazdu lub dowodzie rejestracyjnym,
  4. wydawanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów w przypadku kasacji pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju,
  5. kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska,
  6. dokonywanie czasowego wyrejestrowania pojazdu,
  7. wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
  8. wydawanie zezwoleń na wykonanie tablicy znamionowej,
  9. wydawanie decyzji o nabiciu numeru nadwozia, podwozia lub ramy,
  10. sporządzanie miesięcznych informacji o zarejestrowanych pojazdach dla gmin powiatu,
 2. W zakresie prawa jazdy :
  1. wydawanie profilu kandydata na kierowcę,
  2. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  3. wydawanie międzynarodowego prawa jazdy,
  4. wydawanie wtórników prawa jazdy,
  5. wymiana prawa jazdy,
  6. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
  7. wydawanie decyzji kierującej na badania lekarskie oraz psychologiczne w przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia oraz na podstawie odpisu wyroku sądu
  8. przyjmowanie zatrzymanego prawa jazdy,
  9. wydawanie zawiadomień o wykonaniu wyroku sądowego w zakresie zatrzymania prawa jazdy,
  10. wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami,
  11. przekazywanie akt kierowców na żądanie innych urzędów,
  12. wydawanie zezwoleń i decyzji na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  13. dokonywanie wpisu dotyczącego świadectwa kwalifikacji zawodowej,
  14. wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem.
 3. W zakresie transportu:
  1. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz nadzór i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów,
  2. wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
  3. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
  4. dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy,
  5. przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców,
  6. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi,
  7. wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń o przewozach drogowych na potrzeby własne,
  8. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  9. wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
  10. wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
  11. wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
  12. wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
  13. wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  14. prowadzenie spraw z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
  15. realizacja zadań związanych z usuwaniem pojazdów z drogi oraz przechowywaniem ich na parkingach strzeżonych.

Uwmów się na wizytę przez internet:

W celu umówienia wizyty w Referacie Komunikacji, skorzystaj z formularza umawiania wizyt. Wystarczy wejść na stronę:

https://rezerwacja.starostwo.rybnik.pl/reservation/

Od dnia 22 maja 2013 r. następuje zmiana stron internetowych, na których można szukać potwierdzenia statusu dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnego, skierowanych do produkcji w PWPW S.A. w Warszawie.  Nowe adresy przedstawiamy poniżej:

– czy mogę już odebrać prawo jazdy:

https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

– czy mogę już odebrać dowód rejestracyjny:

https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

UWAGA !

W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 1446 ) od 1 lipca 2014 r. będą obowiązywały nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. Karty parkingowe będą wydawane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku przy ul. Raciborskiej 20.

Dotychczas wydane ( wszystkie ) karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30 listopada 2014 r. Osoby posiadające karty parkingowe muszą zgłosić się do siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku przy ul. Raciborskiej, aby wymienić dokument.

Rejestracja Pojazdów

Tel. 32 416 13 84 (lub 85/86)

Prawo Jazdy

Nr rachunku bankowego: 68 8456 0009 2001 0023 9628 0059

 • kwota za wydanie/wymianę prawa jazdy – 100 zł
 • kwota za wydanie/wymianę zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane – 50 zł
 • kwota za wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł

Profil kandydata na kierowcę, profil kierowcy zawodowego oraz zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania są realizowane bezpłatnie. Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych – każdy wniosek, który składa osoba niepełnoletnia dodatkowo oprócz wnioskującego winien być podpisany również przez rodzica bądź opiekuna prawnego z adnotacją wyrażam zgodę (zgodnie z ustawą kodeks rodzinny i opiekuńczy. Art. 98. [Reprezentacja dziecka przez rodziców] § 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.)

Wniosek prawo jazdy dotyczy:

 • wydanie/wymiana prawa jazdy (w tym zagranicznego)
 • wydanie profilu kandydata na kierowcę
 • wydanie profilu kierowcy zawodowego
 • wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 1. Do wniosku o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy dostarczyć należy: badania lekarskie, zgoda rodzica (jeśli osoba nie ukończyła 18 roku życia) badania psychologiczne dot. osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia w kat. C,CE,D,DE, ponadto aktualną fotografię (na wprost), dokument tożsamości ze zdjęciem.
 2. Do wniosku o wymianę prawa jazdy ze względu na utratę ważności:
 • w przypadku utraty ważności samego dokumentu – aktualna fotografia, poprzedni dokument prawa jazdy;
 • w przypadku utraty ważności dokumentu ze względu na badania lekarskie – aktualną fotografię, badania lekarskie, dodatkowo w kat. C,CE,D,DE badania psychologiczne,poprzedni dokument prawa jazdy;
 • w przypadku zmiany nazwiska: aktualna fotografia, poprzedni dokument prawa jazdy, akt małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego (może być skrócony) lub decyzja o zmianie nazwiska.
 • ze względu na zagubienie/kradzież/zniszczenie dokumentu prawa jazdy należy dołączyć do wniosku: aktualna fotografia, oświadczenie, dokument tożsamości (lub zaświadczenie z gminy).
 • do wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy – aktualną fotografię (1 lub 2 sztuki jeśli z obu konwencji), ponadto aktualny dokument prawa jazdy krajowego.

Wniosek o wydanie/wymianę zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane – badania lekarskie, psychologiczne, dokument prawa jazdy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub zaświadczenie Naczelnika OSP.

Informujemy, że płatność za wydanie dokumentu tylko kartą w Referacie Komunikacji w pok. 116 lub przelewem na wskazane powyżej konto bankowe. Tytułem proszę wpisać opłata za wydanie/wymianę prawa jazdy ………… (wskazać dla kogo ma być wyrabiany lub zamówiony dokument). Potwierdzenie opłaty należy przesalać na maila: prawojazdy@starostwo.rybnik.pl

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rybniku

Referat Komunikacji

44-200 Rybnik

ul. 3 Maja 31

tel. 32 416 13 80 lub 83

mail: prawojazdy@starostwo.rybnik.pl

Powrót

Skip to content