Referat Architektury i Budownictwa

Do podstawowych zadań Referatu Architektury i Budownictwa należy wykonywanie zadań architektoniczno – budowlanych, w tym:

 1. wydawanie decyzji:
  1. o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych lub wykonanie robót budowlanych,
  2. o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
  3. zatwierdzających projekt budowlany,
  4. zezwalających na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
   w celu wykonania robót budowlanych,
  5. o przeniesieniu pozwolenia na innego inwestora,
  6. o zmianie pozwolenia na budowę w zakresie zatwierdzenia istotnych zmian w projekcie budowlanym,
  7. innych decyzji administracyjnych w sprawach określonych przepisami szczególnymi.
 2. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy obiektu, wykonania robót budowlanych lub rozbiórki obiektu budowlanego, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
 3. przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania,
 4. orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę,
 5. poświadczanie oświadczeń zamawiającego o wykonaniu robót dotyczących infrastruktury towarzyszące budownictwu mieszkaniowemu wydawanych wykonawcy dla celów podatku od towarów i usług,
 6. wydawanie zaświadczeń potwierdzających:
  1. samodzielność lokalu,
  2. powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
 7. prowadzenie rejestru:
  1. wniosków,
  2. wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,
 8. uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 9. opiniowanie projektów studiów i projektów miejscowych planów zagospodarowania zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Prowadzone są także archiwa, gdzie znajdują się dokumenty z okresu:

 • od września 1990r. – do końca 1998r. za czasu istnienia Urzędu Rejonowego
 • od roku 1999 kiedy to powstały Starostwa Powiatowe – do dnia dzisiejszego

Powrót

Skip to content