Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Do realizacji tych zadań powołany został organ –  powiatowy rzecznik konsumentów, do którego zadań  należy :

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumenta realizuje zdania powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów.
 2. Do podstawowych zadań rzecznika konsumentów należy:
  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.


Sprawy konsumenckie to relacje między konsumentem – osobą fizyczną i przedsiębiorcą, podmiotem gospodarczym, których podstawą są zawierane umowy kupna – sprzedaży, umowy zlecenia bądź o dzieło.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Rybniku wykonuje zadania powiatu w zakresie ochrony konsumentów – udziela porad i pomocy prawnej – wyłącznie mieszkańcom Powiatu Rybnickiego i Miasta Rybnik.

Właściwym do udzielenia pomocy konsumentom jest rzecznik miejsca ich zamieszkania bez względu na miejsce zakupu towaru lub zawarcia umowy.

Rzecznik nie jest rzeczoznawcą i nie wydaje żadnych decyzji, nakazów, zakazów jak i nie nakłada na przedsiębiorców kar pieniężnych.

Wszystkie sprawy kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w tym zapytania przesyłane drogą elektroniczną winne zawierać oznaczenie konsumenta:  

 • imię nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Wnioski, które nie będą zawierały imienia i nazwiska oraz adresu konsumenta, pozostaną bez rozpoznania.

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Środa
w godz. 9.00-14.00

Porady ekspertów można uzyskać również pod następującymi numerami telefonów:

Ubezpieczenia i finanse – Rzecznik Finansowy, tel. 22 333 73 26-27 lub 508 810 370

Telekomunikacja – Centrum Informacji Konsumenckiej przy UKE, tel. 22 330 40 00
Delegatura UKE – Siemianowice Śląskie, tel. 32 22 07 575

Energia i paliwa – Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych,
tel. 22 244 26 36 lub 22 487 55 70
Oddział terenowy Katowice tel. 32 793 88 01

Podróże lotnicze – Komisja Ochrony Praw Pasażerów przy ULC, tel. 22 520 72 00

Podróże kolejowe – Urząd Transportu Kolejowego, tel. 22 460 40 80 lub 801 044 080

Zakupy w UE, Norwegii i Islandii – Europejskie Centrum Konsumenckie, tel. 22 556 06 00

Powrót

Skip to content