Biuro Zamówień Publicznych

Do podstawowych zadań Biura Zamówień Publicznych należy:

  1. prowadzenie i koordynowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  2. opracowywanie i wdrażanie przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia zamówień publicznych,
  3. współpraca z poszczególnymi komórkami w zakresie prowadzonych postępowań,
  4. opracowywanie planów na podstawie informacji z poszczególnych komórek i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych,
  5. kompletowanie materiałów źródłowych wydziałów (referatów), stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
  6. udzielanie wyjaśnień wydziałom (referatom) przy opracowywaniu materiałów źródłowych stanowiących podstawę udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi,
  7. prowadzenie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne,
  8. realizacja obowiązków dot. publikacji w prowadzonych postępowaniach,
  9. obsługa administracyjna komisji, przyjmowanie ofert i dbanie o zabezpieczenie ich nienaruszalności do czasu otwarcia,
  10. prowadzenie współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych zgodnie z wymogami prawa (m. in. przekazywanie informacji o orzeczeniach sądów, powiadamianie o szczególnej procedurze).

Powrót

Skip to content