Wydział Organizacyjny

Linia ogólna: 32 422 83 00     

  • Sekretarz Powiatu  - tel. 32 416 13 24, pokój 206
  • Zamówienia publiczne – tel. 32 416 13 13, pokój 209
  • Obsługa prawna – tel. 32 416 13 65, pokój 224
  • Kadry - tel. 32 416 13 13, pokój 210
  • Sprawy administracyjno-gospodarcze – tel. 32 416 13 21, pokój 208


Adresy e-mail:

  Wnioski i dokumenty do pobrania na platformie SEKAP Sekap 300

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1. W zakresie organizacji pracy Starosty: obsługa kancelaryjno – biurowa Starosty, w szczególności:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Starosty,

2) prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,

3) doręczenie w/w dokumentów  organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,

4) wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych członków Zarządu oraz prowadzenie zbioru w/w oświadczeń majątkowych, w tym przekazywanie do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,

6) obsługa administracyjna w zakresie współpracy Powiatu ze związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

6) prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,

2. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

1) opracowywanie projektów statutu powiatu i jego nowelizacji,

2) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy Starostwa, innych aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji,

3) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,

4) prowadzenie rejestru upoważnień,

5) prowadzenie rejestru umów,

6) wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie zbioru w/w oświadczeń majątkowych, w tym przekazywanie do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,

7) prowadzenie spraw związanych z realizacją wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

3. W zakresie spraw kadrowych:

1) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

2) bieżąca aktualizacja kadrowych baz danych,

3) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń,

4) prowadzenie i dokumentowanie realizacji umów cywilno-prawnych dot. świadczenia usług osobowych o charakterze konsultacyjnym lub specjalistycznym,

5) koordynowanie szkoleń pracowników Starostwa,

6) koordynowanie działań w zakresie ocen pracowniczych,

7) koordynowanie działań w zakresie prowadzenia naborów na wolne stanowiska pracy,

4. W zakresie spraw administracyjno - kancelaryjnych:

1) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,

2) wykonywanie obsługi informatycznej Starostwa,

3) prowadzenie archiwum zakładowego,

5. W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:

1) administrowanie budynkiem stanowiącym siedzibę Starostwa (z wyłączeniem spraw remontowo - budowlanych),

2) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w szczególności w zakresie prowadzenia niezbędnej dokumentacji,

3) gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa,

4) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,

5) gospodarowanie taborem samochodowym,

6) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

7) zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej.

6. W zakresie obsługi prawnej Starostwa:

1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,

2) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów (referatów),

3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,

4) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach dotyczących Powiatu lub Skarbu Państwa,

5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez poszczególne wydziały (referaty), informowanie Zarządu, Starosty i Kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.

6) informowanie Zarządu, Starosty i Kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.

7. Z zakresu spraw ogólnych:

1) prowadzenie biura rzeczy znalezionych,

2) prowadzenie działań w zakresie ochrony danych osobowych,

3) prowadzenie działań w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji,

4) koordynowanie działań w zakresie audytu wewnętrznego,

5) koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej,

6) koordynacja działań w zakresie zadań wyborczych.

7) prowadzenie rejestru stowarzyszeń,

8) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

9) współpraca z organizacjami pozarządowymi,

10) opracowanie i aktualizacja projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

11) przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z realizacji programu, o którym mowa w pkt 10,

12) obsługa administracyjna Rady Działalności Pożytku Publicznego,

13) prowadzenie spraw pożyczek dla organizacji pozarządowych,

14) koordynacja działań w zakresie przeprowadzania zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

15) wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa.

 

324161313

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach