Wydział Organizacyjny

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 1. W zakresie organizacji pracy Starosty: obsługa kancelaryjno – biurowa Starosty, w szczególności:
  1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Starosty,
  2. prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,
  3. doręczenie w/w dokumentów  organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,
  4. wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych członków Zarządu oraz prowadzenie zbioru w/w oświadczeń majątkowych, w tym przekazywanie do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,
  5. obsługa administracyjna w zakresie współpracy Powiatu ze związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
  6. prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,
 2. 2. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
  1. opracowywanie projektów statutu powiatu i jego nowelizacji,
  2. opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy Starostwa, innych aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji,
  3. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  4. prowadzenie rejestru upoważnień,
  5. prowadzenie rejestru umów,
  6. wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie zbioru w/w oświadczeń majątkowych, w tym przekazywanie do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,
  7. prowadzenie spraw związanych z realizacją wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 3. W zakresie spraw kadrowych:
  1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
  2. 2) bieżąca aktualizacja kadrowych baz danych,
  3. 3) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń,
  4. 4) prowadzenie i dokumentowanie realizacji umów cywilno-prawnych dot. świadczenia usług osobowych o charakterze konsultacyjnym lub specjalistycznym,
  5. 5) koordynowanie szkoleń pracowników Starostwa,
  6. 6) koordynowanie działań w zakresie ocen pracowniczych,
  7. 7) koordynowanie działań w zakresie prowadzenia naborów na wolne stanowiska pracy,
 4. W zakresie spraw administracyjno – kancelaryjnych:
  1. wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,
  2. wykonywanie obsługi informatycznej Starostwa,
  3. prowadzenie archiwum zakładowego,
 5. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:
  1. administrowanie budynkiem stanowiącym siedzibę Starostwa (z wyłączeniem spraw remontowo – budowlanych),
  2. zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w szczególności w zakresie prowadzenia niezbędnej dokumentacji,
  3. gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa,
  4. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
  5. gospodarowanie taborem samochodowym,
  6. zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
  7. zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej.
 6. W zakresie obsługi prawnej Starostwa:
  1. udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
  2. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów (referatów),
  3. udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
  4. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach dotyczących Powiatu lub Skarbu Państwa,
  5. wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez poszczególne wydziały (referaty), informowanie Zarządu, Starosty i Kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.
  6. informowanie Zarządu, Starosty i Kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.
 7. Z zakresu spraw ogólnych:
  1. prowadzenie biura rzeczy znalezionych,
  2. prowadzenie działań w zakresie ochrony danych osobowych,
  3. prowadzenie działań w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji,
  4. koordynowanie działań w zakresie audytu wewnętrznego,
  5. koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej,
  6. koordynacja działań w zakresie zadań wyborczych.
  7. prowadzenie rejestru stowarzyszeń,
  8. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
  9. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  10. opracowanie i aktualizacja projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  11. przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z realizacji programu, o którym mowa w pkt 10,
  12. obsługa administracyjna Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  13. prowadzenie spraw pożyczek dla organizacji pozarządowych,
  14. koordynacja działań w zakresie przeprowadzania zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
  15. wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa.

Powrót

Skip to content