Wydział Geodezji

 1. Do zadań Geodety Powiatowego należy w szczególności  wykonywanie zadań Starosty jako organu administracji   geodezyjnej i kartograficznej określonych w ustawie — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji (w zakresie działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) należy:
  1. przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych i ich rejestracja oraz wydawanie materiałów do wykonania tych prac,
  2. weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu,
  3. udostępnianie zasobu poprzez udzielanie informacji o zasobie, sprzedaż map i materiałów z zasobu,
  4. włączanie dokumentacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  5. modernizacja i zakładanie osnów szczegółowych,
  6. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  7. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: przyjmowanie, rejestracja i kontrola dokumentacji złożonej do uzgodnień, organizacja posiedzeń zespołu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przygotowywanie opinii dotyczących koordynacji projektowanych sieci, wprowadzanie do bazy danych przebiegu uzgodnionych sieci,
  8. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
  9. tworzenie i prowadzenie (aktualizacja) baz danych obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
  10. wydawanie informacji z zasobu i baz danych oraz ich udostępnianie,
  11. prowadzenie ewidencji granic i powierzchni jednostek podziału administracyjnego,
  12. wydawanie licencji dotyczących udostępnionych materiałów,
  13. naliczanie opłat za czynności podlegające opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji (Referat Ewidencji Gruntów i Budynków) należy:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków, w tym: zawiadamianie o zmianach w ewidencji zainteresowanych osób, właściwych organów podatkowych, właściwego miejscowo sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste, właściwe miejscowo organy statystyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
  2. wprowadzanie zmian (aktualizacja) bazy ewidencji gruntów,
  3. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
  4. wydawanie zaświadczeń i raportów z ewidencji gruntów i budynków,
  5. sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
  6. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  7. sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  8. przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
  9. wykonywanie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych,
  10. naliczanie opłat za czynności podlegające opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Powrót

Skip to content