Wydział Finansowo-Budżetowy

 1. Wydział Finansowo – budżetowy prowadzi rachunkowość budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych, rachunkowość Starostwa oraz sprawy opłat i windykacji należności budżetowych.
 2. Do podstawowych zadań Wydziału należy:
  1. opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz wieloletniej prognozy finansowej,
  2. dokonywanie analiz wykonania budżetu,
  3. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej,
  4. uruchamianie działań windykacyjnych poprzez wystosowanie wezwań do zapłaty oraz skompletowanie dokumentacji niezbędnej do sądowego dochodzenia wierzytelności budżetowych lub do egzekucji administracyjnej,
  5. sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
  6. prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej budżetu powiatu oraz Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  7. prowadzenie ewidencji dochodów Skarbu Państwa,
  8. obliczanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,
  9. prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
  10. współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,
  11. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości,
  12. rozliczenie inwentaryzacji,
  13. prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Powrót

Skip to content