Starosta

Damian Mrowiec – Starosta

Zadania i kompetencje Starosty

  1. Nadzorowanie organizacji pracy i wykonywania zadań przez Starostwo,
  2. Reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,
  3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych  czynności,
  4. Udzielanie upoważnień pracownikom Starostwa, członkowi Zarządu lub kierownikom jednostek organizacyjnych do wykonywania kompetencji przypisanych Staroście, w tym upoważnianie do wydawania  w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  5. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu oraz postanowienia Regulaminu,
  6. Kierowanie  lub sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie nie powierzonym Wicestaroście lub innym członkom Zarządu bądź pracownikom Starostwa,
  7. Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie nie powierzonym Wicestaroście lub innym członkom Zarządu bądź pracownikom Starostwa.

Starosta pełni funkcję Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, sprawuje nadzór nad realizacją spraw obronnych oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Starosta pełni bezpośredni nadzór nad wykonywaniem audytu wewnętrznego.

Kontakt

sekretariat – pok. 203 (I piętro), tel. 32 42 28 300 wew. 19

sekretariat@starostwo.rybnik.pl

Powrót

Skip to content