Sekretarz

Katarzyna Wawoczny – Sekretarz

Do zadań i kompetencji Sekretarza należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, obiegiem informacji w Starostwie,
  2. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę,
  3. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów określających strukturę, funkcjonowanie i zasady działania Starostwa,
  4. koordynowanie działań wymagających współdziałania prac pomiędzy komórkami organizacyjnymi starostwa,
  5. egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy i terminowego załatwiania spraw,
  6. organizowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji przez pracowników,
  7. zapewnienie warunków materiałowo-technicznych dla działalności Starostwa,
  8. nadzorowanie zakupów środków trwałych oraz koordynowanie gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa,
  9. przygotowywanie zarządzeń Starosty w zakresie komórek organizacyjnych objętych kierownictwem i nadzorowanie przygotowania zarządzeń Starosty w pozostałym zakresie,
  10. koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie działań wymaganych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
 2. zapewnienie sprawnego działania organów Powiatu, w szczególności:
  1. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez zarząd lub inne uprawnione podmioty,
  2. nadzorowanie prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
  3. przygotowywanie projektów uchwał zarządu w zakresie komórek organizacyjnych objętych kierownictwem i nadzorowanie przygotowania projektów uchwał zarządu w pozostałym zakresie,
  4. nadzór nad realizacją wniosków komisji Rady, uchwał Zarządu i Rady,
  5. kontrola terminowego przygotowania przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa materiałów na sesję Rady, posiedzenia Komisji i Zarządu,
  6. kontrola terminowego przygotowania przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych,
  7. kierowanie obiegiem dokumentów,
 3. kierowanie lub sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę.

Powrót

Skip to content