Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia

Do podstawowych zadań Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia należy:

 1. W zakresie oświaty:
  1. zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz powiatowych ognisk pracy pozaszkolnej,
  2. zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
  3. ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
  4. obsada stanowisk dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez powiat, przeprowadzanie konkursów,
  5. wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
  6. nadawanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
  7. przeprowadzanie procedury awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
  8. zatwierdzanie projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,
  9. tworzenie regulaminów wynagradzania nauczycieli.
 2. W zakresie kultury:
  1. koordynacja działań w zakresie ochrony zabytków kultury,
  2. organizowanie działalności kulturalnej oraz tworzenia powiatowych instytucji kultury,
  3. organizowanie i prowadzenie biblioteki powiatowej,
  4. prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej,
  5. prowadzenie rejestru instytucji kultury.
 3. W zakresie kultury fizycznej i wypoczynku:
  1. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
  2. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym uczniowskich klubów sportowych,
  3. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym uczniowskich klubów sportowych,
  4. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
   • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez współorganizowanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej zajęć, zawodów i imprez sportowo –rekreacyjnych,
   • tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej w ramach prowadzonych placówek oświatowych.
 4. W zakresie promocji i ochrony zdrowia:
  1. prowadzenie spraw dotyczących wypełniania funkcji organu założycielskiego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
  2. prowadzenie spraw związanych z godzinami otwarcia i harmonogramami dyżurów aptek ogólnodostępnych,
  3. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
  4. przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych,
  5. inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,
  6. pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
  7. współpraca z miastem w zakresie nadzoru nad Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku,
  8. koordynacja działań w zakresie zabezpieczenia kontaktu lekarskiego w sytuacji znalezienia n/n zwłok,
  9. podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,
 5. W zakresie działalności promocyjnej:
  1. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,
  2. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i zagranicą, w tym:
   • organizowanie wizyt międzynarodowych,
   • organizowanie programów, konkursów, rajdów, festynów oraz innych imprez promujących powiat,
   • prowadzenie spraw związanych z udziałem powiatu w rankingach i turniejach,
   • prezentowanie dorobku i walorów powiatu na wystawach, giełdach, konkursach, akcjach, na targach i innych,
  3. promocja oferty inwestycyjnej powiatu,
  4. koordynowanie współpracy pomiędzy powiatem a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych w ramach tzw. partnerstwa publiczno- prywatnego,
  5. współpraca w zakresie opracowywania i aktualizowania strategii rozwoju powiatu,
  6. podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
  7. współpraca z mediami,
  8. obsługa graficzna starostwa,
  9. prowadzenie archiwum fotograficznego i prasowego,
  10. współtworzenie strony internetowej,
  11. prowadzenie korespondencji okolicznościowej i kalendarium rocznic i uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców powiatu,
  12. obsługa tablicy ogłoszeń Starostwa

Powrót

Skip to content