Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Tereny zagrożone ruchami masowymi i osuwiskami – dostępne na platformie Geoportal Powiatu Rybnickiego

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

 1. z zakresu ochrony środowiska:
  1. wydawanie pozwoleń: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów oraz orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu ww. pozwoleń,
  2. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  3. opracowanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska,
  4. nakładanie obowiązków pomiarowych związanych z niektórymi sposobami korzystania ze środowiska,
  5. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z możliwością ustalania warunków eksploatacji dla tej instalacji,
  6. podejmowanie działań kontrolnych i sankcyjnych w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko,
  7. prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
  8. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  9. udzielanie informacji o środowisku
  10. kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,
  11. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  12. prowadzenie rejestru terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu oraz  prowadzenie rejestru osuwisk na obszarze powiatu,
  13. prowadzenie rejestru terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie Powiatu.
 2. z zakresu gospodarki wodno – ściekowej:
  1. 1) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, ich cofanie lub ograniczanie,
  2. przyjmowanie zgłoszeń zgodnie z ustawą Prawo wodne, dla inwestycji, które nie wymagają uzyskania zezwolenia wodnoprawnego,
  3. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
  4. ustanawianie stref ochronnych ujęć wody,
  5. prowadzenie przeglądów ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń,
 3. z zakresu gospodarki odpadami:
  1. wydawanie w drodze decyzji zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  2. wydawanie w drodze decyzji zezwoleń na transport odpadów,
  3. przeciwdziałanie naruszeniom określonym w ustawie o odpadach,
 4. 4. z zakresu ochrony przyrody:
  1. wydawanie decyzji administracyjnych związanych z usuwaniem drzew i krzewów,
  2. prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,
 5. 5. z zakresu leśnictwa, łowiectwa, rolnictwa:
  1. prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
  2. wydawanie decyzji z zakresu ustawy Prawo łowieckie,
  3. wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich oraz naliczania i rozliczania czynszu dzierżawnego,
 6. 6. z zakresu rybactwa śródlądowego:
  1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
  2. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej niezaliczanej do śródlądowych wód żeglugowych,
  3. wydawanie zgody na ustanowienie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglugowym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
  4. wydawanie legitymacji społecznej straży rybackiej,
  5. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
 7. z zakresu geologii:
  1. wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
  2. zatwierdzanie projektów prac geologicznych,
  3. przyjmowanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
  4. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
  5. ustalanie opłaty eksploatacyjnej w wypadku wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji bądź z jej naruszeniem,
  6. prowadzenie archiwum geologicznego,
  7. udostępnianie informacji geologicznej,
 8. z zakresu handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji:
  1. wydawanie zezwolenia na prowadzenie instalacji objętej systemem,
  2. wydawanie zgody na zakup przez prowadzącego instalację objętą systemem dodatkowych uprawnień do emisji z rezerwy,
  3. wyrażanie zgody na pokrycie różnicy uprawnieniami do emisji przyznanymi wnioskodawcy na następny rok okresu rozliczeniowego.
 9. z zakresu transportu kolejowego:
  1. wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów,
 10. z zakresu odpadów wydobywczych:
  1. wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami wydobywczymi,
  2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów.

Powrót

Skip to content