Referat Gospodarki Nieruchomościami

Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy:

 1. W zakresie gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa i Powiatu Rybnickiego:
  1. przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych związanych ze sprzedażą, zamianą, zbyciem i nabyciem w drodze darowizny,
  2. przygotowanie umów dotyczących oddania nieruchomości w posiadanie zależne, w tym umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,
  3. przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd,
  4. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, w tym:
   • naliczanie i aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie,
   • wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  5. wyrażanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości,
  6. przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych.
 2. 2.W zakresie wywłaszczania nieruchomości:
  1. 1) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących pozbawienia prawa własności,
  2. 2) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących ustalania odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości,
  3. 3) przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
 3. Występowanie z wnioskami i pismami do sądu:
  1. o wpis lub wykreślenie w księgach wieczystych prawa własności lub innych praw rzeczowych,
  2. o założenie nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości nie posiadających dotąd założonych ksiąg.
 4. Przygotowanie i dokonywanie czynności proceduralnych dotyczących ustalania odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.
 5. Prowadzenie postępowań związanych z ochroną gruntów rolnych w tym:
  1. rozpatrywanie spraw dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji,
  2. rozpatrywanie spraw związanych z rekultywacją gruntów.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe.
 7. Sporządzanie:
  1. informacji o stanie mienia komunalnego,
  2. deklaracji podatku od nieruchomości,
  3. dowodów księgowych dotyczących majątku nieruchomego.
 8. Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (w tym prowadzenie sprawozdawczości w ramach Integrującej Platformy Elektronicznej).

Powrót

Skip to content