Referat Projektów i Funduszy Europejskich, Edukacji Artystycznej i Praktyk Społeczno – Kulturowych (RFZ)

 1. Bieżący monitoring możliwości pozyskania i wnioskowania o fundusze zewnętrzne wynikające z zadań Powiatu,
 2. Gromadzenie informacji o istniejących możliwościach uzyskania dofinansowania i informowanie komórek organizacyjnym Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w przedmiotowym zakresie,
 3. Współpraca i konsultowanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu planowanych przedsięwzięć w celu oceny zgłoszonej inicjatywy i wstępnej kwalifikacji do sfinansowania z odpowiednich funduszy,
 4. Koordynowanie przygotowania wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędną dokumentacją w celu uzyskania funduszy zewnętrznych,
 5. Współorganizacja działań w zakresie wyłonienia wykonawcy projektu i współpraca z komórkami merytorycznymi Starostwa w zakresie realizacji przepisów prawa w szczególności stosowania Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego,
 6. Monitorowanie oraz obsługa administracyjna przebiegu realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych od momentu podpisania umowy o dofinansowanie,
 7. Koordynacja projektów inwestycyjnych w zakresie pozyskanych środków,
 8. Prowadzenie stałej współpracy, w tym bieżącej korespondencji z instytucjami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za wdrożenie i nadzór nad realizacją projektów,
 9. Nadzorowanie procesu aktualizacji i realizacji Strategii Rozwoju Powiatu,
 10. Realizacja celów operacyjnych Strategii Rozwoju Powiatu w zakresie zadań komórki organizacyjnej,
 11. Planowanie i realizacja form aktywności z zakresu edukacji artystycznej;
 12. Opracowanie i wdrażanie praktyk społeczno – kulturowych z wykorzystaniem doświadczeń etnograficznych, kulturalnych i społecznych;
 13. Planowanie form wykorzystania nieruchomości Dworu w Łukowie Śląskim dla realizacji zadań wskazanych w pkt 11 i 12.

Powrót

Skip to content