Biuro Rady

 1. Do podstawowych zadań Biura Rady należy obsługa Zarządu, Rady i jej komisji, w tym obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna Rady i jej komisji, w tym obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna Zarządu, Rady i jej komisji, w szczególności:
  1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i poszczególnych komisji,
  2. przygotowywanie posiedzeń Zarządu, sesji Rady i posiedzeń Komisji,
  3. opracowywanie materiałów z obrad Rady i jej Komisji , a także posiedzeń Zarządu oraz przekazywanie ich właściwym adresatom,
  4. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu, sesji Rady i posiedzeń komisji,
  5. prowadzenie zbioru prawa miejscowego,
  6. prowadzenie rejestru uchwał Rady i rejestru uchawał Zarządu,
  7. prowadzenie zbioru wniosków i opinii komisji,
  8. prowadzenie zbioru interpelacji, zapytań i wniosków radnych,
  9. doręczenie w/w dokumentów organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,
  10. prowadzenie i aktualizacja rejestru uchwał Rady i rejestru uchwał Zarządu w Biuletynie Informacji Publicznej,
  11. przesyłanie uchwał Rady organom nadzoru i kontroli w terminach określonych odrębnymi regulacjami,
  12. wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych radnych oraz prowadzenie zbioru w/w oświadczeń majątkowych, w tym przekazywanie do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,
  13. podejmowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymianą doświadczeń z innymi Radami.
 2. W zakresie realizacji porozumień zawartych przez powiat Biuro Rady zajmuje się:
  1. prowadzeniem ewidencji porozumień,
  2. sprawowaniem pieczy nad terminowością realizacji porozumień,
  3. sygnalizowaniem upływu okresu obowiązywania porozumień lub konieczności ich aneksowania.
 3. W zakresie realizacji zadań Powiatu określonych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej:
  1. współpraca w zakresie koordynacji działań w przedmiotowym zakresie,
  2. wykonywanie czynności administracyjnych dla realizacji zadania.
 4. Biuro Rady prowadzi centralny rejestr skarg, wniosków i petycji oraz korespondencji z tym związanej wraz z przygotowaniem informacji o przebiegu realizacji petycji.
 5. Biuro Rady odpowiada za terminowe publikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego aktów prawnych oraz innych dokumentów.

Powrót

Skip to content