Audytor Wewnętrzny

Audytor prowadzi niezależną i obiektywną działalność mającą na celu wspieranie starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Do podstawowych zadań audytora wewnętrznego należy:

  1. prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie ze wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,
  2. opracowanie i aktualizowanie procedur audytu wewnętrznego określających zasady organizacji, szczegółowe cele i stosowaną metodykę,
  3. sporządzanie w porozumieniu ze Starostą rocznego planu audytu opartego na analizie ryzyka,
  4. opracowanie programu zadania audytowego,
  5. przeprowadzanie prawidłowego i terminowego audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu zgodnie z rocznym planem audytu,
  6. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,
  7. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu oraz wydanie obiektywnej oceny,
  8. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni

Powrót

Skip to content