Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Rybniku

 1. Halina Karwot – przewodniczący
 2. Michał Cichoń – członek
 3. Gabriela Grochla – członek
 4. Anna Gudzik – członek
 5. Eugeniusz Adamiec – członek

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Opiniowanie budżetu powiatu,
 2. Występowanie do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi, przy czym wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez właściwą Regionalną Izbę Obrachunkową,
 3. Kontrola, badanie i ocena na polecenie Rady Powiatu działalności Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych,
 4. Wyrażanie opinii w przedmiocie odwołania Zarządu lub osób wchodzących w jego skład,
 5. Realizacja zadań kontrolnych w zakresie i formach wskazanych przez Radę Powiatu,
 6. Wydawanie opinii w sprawach określonych w uchwałach Rady Powiatu,
 7. Ocena rozpatrywania i załatwiania skarg kierowanych do Rady Powiatu, a także realizacji interpelacji i wniosków radnych.

Wróć

Skip to content