„Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18 – adaptacja na obiekt użyteczności publicznej”

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w
Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18. Zakres projektu obejmuje przede
wszystkim:

-wymianę pokrycia z dachówki na blachę dachówkopodobną,
-przebudowę więźby dachowej,
-przebudowę stropów drewnianych nad parterem i piętrem na żelbetowe z wieńcami obwodowymi,
-renowację stropu odcinkowego nad piwnicami poprzez uzupełnianie ubytków,
-przebudowę drewnianych biegów na żelbetowe,
-wzmocnienie fundamentów,
-wykonanie iniekcji krystalicznej ścian piwnic,
-wykonanie skarp gruntowych wokół budynku,
-wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
-wymianę stolarki okiennej,
-wymianę stolarki zewnętrznej drzwiowej,
-docieplenie ścian i dachu,
-przebudowę trzonów kominowych,
-oddzielenie użytkowego poddasza od konstrukcji dachu, poprzez zastosowanie systemowej obudowy,
-wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych w tym źródła ciepła (kocioł gazowy),
-zmianę sposobu użytkowania budynku z dostosowaniem układu pomieszczeń do funkcji budynku.

Zrewitalizowany obiekt będzie budynkiem użyteczności publicznej, udostępnionym
na cele społeczno-kulturalne. W budynku znajdzie się m.in. Klub Seniora, będą
także odbywały się zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych i
innych grup.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców
zdegradowanych obszarów gminy Gaszowice poprzez ograniczenie wysokiej
koncentracji problemów społecznych, techniczno-przestrzennych oraz kulturowych.

Projekt uzyskał dofinansowanie i jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej X,
Działania 10.3, Poddziałania 10.3.5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 1 559 765,91 zł
Wartość dofinansowania ze środków UE: 1 325 801,02 zł


REWITALIZACJA BUDYNKU POMOCNICZEGO DWORU W ŁUKOWIE ŚLĄSKIM – ADAPTACJA NA OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
RFZ.042.2.2021
Skip to content