Audytor wewnętrzny

1. Audytor prowadzi niezależną i obiektywną działalność mającą na celu wspieranie starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

2. Do podstawowych zadań audytora wewnętrznego należy:

1) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie ze wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) opracowanie i aktualizowanie procedur audytu wewnętrznego określających zasady organizacji, szczegółowe cele i stosowaną metodykę,

3) sporządzanie w porozumieniu ze Starostą rocznego planu audytu opartego na analizie ryzyka,

4) opracowanie programu zadania audytowego,

5) przeprowadzanie prawidłowego i terminowego audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu zgodnie z rocznym planem audytu,

6) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,

7) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu oraz wydanie obiektywnej oceny,

8) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

 

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach