Ruszyła kwalifikacja wojskowa w Powiecie Rybnickim

Dzisiaj 17 kwietnia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na ternie naszego powiatu. Potrwa ona od 17 kwietnia do 28 kwietnia  i od 15 do 19 maja. Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej. W tym roku kwalifikacji wojskowej podlega około 450  mieszkańców naszego powiatu.

Z członkami i obsługą komisji spotkał się dzisiaj Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku ppłk Andrzej Kuc oraz Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku mjr Paweł Kostka.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2004 roku;
  • urodzeni w latach 1999-2003 – którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2021 – 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej bądź zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.

Wezwani mogą zostać też ochotnicy

Wezwane mogą być również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej (jednak wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia), jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kilka zmian

Od tego roku skład lekarskiej komisji wojskowej ma zostać rozszerzony m.in. o psychologa. Po raz pierwszy też zamiast książeczek wojskowych osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej będzie wydawane zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej. Zakład Antropologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczeń PAN we Wrocławiu prowadził będzie badania populacyjne, w związku z czym co dziesiąta osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma ankietę do wypełnienia.

Co zabrać?

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu rybnickiego będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00  w Starostwie Powiatowym w Rybniku,  przy ul. 3 maja 31 (II piętro)

Skip to content