GRANTY DLA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

Trwa kolejna runda naboru wniosków o granty w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.
Wnioski o dofinansowanie projektów przyczyniających się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych mogą składać podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe (stowarzyszenia powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych).
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).
Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2022 r.

Skip to content