Zarząd Powiatu Rybnickiego z absolutorium za 2021 rok

W czwartek 19 maja 2022 r. odbyła się sesja absolutoryjna, na której Rada Powiatu głosowała nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium za ubiegły rok budżetowy. Przypominamy, że absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu Powiatu. Rada Powiatu ocenia pracę Zarządu Powiatu w zakresie działalności finansowej powiatu. Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna bada je i przedstawia własny wniosek, proponując Radzie Powiatu, uchwalenie bądź nie, uchwały o absolutorium dla Zarządu Powiatu. Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która go opiniuje.
Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i przedstawiła Radzie Powiatu wniosek o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek.
Po dyskusji nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu i nad uchwałą o udzielenie absolutorium nastąpiło głosowanie. Absolutorium zostało udzielone Zarządowi Powiatu, 14 głosów za i 4 wstrzymujące się.

Serdecznie gratulujemy Zarządowi Powiatu i dziękujemy Skarbnikowi Powiatu Sylwii Marcol-Wróblewskiej oraz życzymy kolejnych sukcesów w realizacji zadań samorządowych.

Skip to content