Punkt Interwencji Kryzysowej

W ramach działającego Punkt Interwencji Kryzysowej w siedzibie tut. Centrum udziela się pomocy i wsparcia mieszkańcom Powiatu Rybnickiego którzy doświadczają trudności   z powodu zaburzeń zdrowia, problemów w funkcjonowaniu osobistym, małżeńskim, rodzinnym lub zawodowym, dotkniętym przemocą i wszelkimi uzależnieniami. Oferowana pomoc i wsparcie są bezpłatne i są świadczone rodzinom, osobom bez względu na posiadany dochód, sytuację bytową i materialną.

Do podstawowych zadań i obowiązków Punktu Interwencji Kryzysowej należy:

 • poradnictwo i konsultacje psychologiczne,
 • poradnictwo i konsultacje prawne,
 • terapia rodzinna, małżeńska i indywidualna,
 • szkoła dla rodziców,
 • prowadzenie konsultacji w zakresie uzależnień,
 • praca z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy,
 • koordynowanie realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 • współpraca z innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi systemu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, placówkami systemu oświaty oraz innymi podmiotami, których działalność statutowa przewiduje szeroko rozumianą pomoc społeczną,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach klientów,
 • opracowywanie i przedstawianie planów, zadań i informacji z prowadzonej działalności, sporządzanie sprawozdań rzeczowych o realizowanych zadaniach.
Skip to content