Wycinka to nie wszystko! Pamiętaj o nasadzeniach!

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Rybniku przypomina posiadaczom nieruchomości będących własnością gmin powiatu rybnickiego tj. urzędy gmin powiatu rybnickiego, jednostki organizacyjne lub inne podmioty występujące w imieniu jednostek samorządu terytorialnego o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i/lub krzewów
o dokładnym wypełnianiu wszystkich warunków dotyczących nasadzeń zastępczych określonych
w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i/lub krzewów.

Ponadto zwracamy uwagę, że w przypadku braku możliwości zrealizowania zobowiązań wynikających z decyzji strona może wystąpić o zmianę decyzji w terminach ujętych w decyzji,
co zostanie rozpatrzone przez tut. organ. Ponadto wskazane jest poinformowanie tut. organu o utracie żywotności nasadzeń jeżeli miało to miejsce w terminie 3 lat, na który został odroczony termin uiszczenia opłaty za usunięcie wnioskowanych drzew i/lub krzewów bądź w przypadku uzależnienia wydania zezwolenia od wykonania nasadzeń zastępczych. 

Wypełnienie warunków dotyczących nasadzeń zastępczych będzie kontrolowane przez
tut. referat i w przypadku stwierdzenia niezrealizowania warunków zostanie  bezwzględnie naliczona
i pobrana opłata za wycinkę drzew i/lub krzewów lub nałożony ponowny obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych w zależności od indywidualnego charakteru sprawy.

Jednocześnie przypominamy, że usunięcie drzew i/lub krzewów, na które wymagane jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę bez decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i/lub krzewów podlega administracyjnej karze pieniężnej.

Skip to content