Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Informujemy, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje, jak co roku, konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowenia, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2021 r.

W imieniu Organizatora, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konkursie, którego tematem jest: zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline).

Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na rozpoznawanie przemocy wśród nieletnich, diagnozowanie sytuacji związanych z przemocą oraz podejmowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie temu zjawisku. Celem Prezydencji słoweńskiej jest promowanie wymiany informacji i dobrych praktyk dotyczących zapobiegania zastraszaniu i przemocy wśród nieletnich (zarówno w online, jak i offline) między państwami członkowskimi UE.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro. Ponadto regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczościprzewiduje przyznanie nagród po 5.000 euro
dla dwóch wyróżnionych projektów. Każde państwo członkowskie może zgłosić tylko jeden projekt
do konkursu oraz ewentualnie dodatkowe projekty jako przykłady dobrych praktyk, w celu ich promocji, ale bez prawa udziału w konkursie. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN wstępnie planowanej 9 grudnia 2021 r.  

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat konkursu oraz formularza zgłoszeniowego do podległych jednostek i współpracujących instytucji, które potencjalnie mogłyby być zainteresowane udziałem. Zgodnie § 3 pkt 2 Regulaminu krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”, każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 3 wybrane projekty do eliminacji krajowych. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Jednocześnie informuję, że na ocenę projektów w eliminacjach krajowych nie wpływają dołączone materiały promocyjne (np. ulotki, zdjęcia).

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA. Wybrany kandydat zostanie poproszony o przetłumaczenie formularza zgłoszeniowego projektu na język angielski.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 10 września 2021 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres:

Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna lub/MSWIA/SkrytkaESP)

oraz jednocześnie w formie elektronicznej–na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela
w EUCPN: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.

Informacja na temat konkursu ECPA wraz z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN: https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn.

Skip to content