XXII WOJEWÓDZKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, światło – zgoda, a i coś jeszcze!

Spojrzenie w przestrzeń, poczucie  wolności – otwarte okno”

Janusz Korczak

Cele imprezy: konfrontacja dokonań wokalistów i instrumentalistów, inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form i środków wyrazu artystycznego, rozwijanie u młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę muzyczną.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach, ul. Barlickiego 3,

 tel. 32 232-69-54

termin i miejsce:

 • I etap Prezentacji odbywa się w Internecie, zgłoszenia i nagrania należy nadsyłać do 31 marca 2021.
 • II etap Prezentacji i Koncert Galowy – odbędzie się 23 kwietnia 2021r. zgodnie z ustalonym przez organizatora harmonogramem

ZGŁOSZENIA I PRZEBIEG  I ETAPU KONKURSU

 1. Ze względu na charakter przesłuchań, przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia solistów.
 2. Zgłoszenia należy przesłać przez formularz Internetowy znajdujący się na stronie www.mdk.gliwice.pl w zakładce „XXII WPA” Formularz będzie dostępny od 22 lutego 2021r. (godz. 00.01) do 31r. marca 2021 (godz. 24.00) lub do zapełnienia listy uczestników.
 3. Do udziału w Prezentacjach zakwalifikowanych zostanie pierwsze 100 zgłoszeń.
 4. Do limitów zgłoszeń nie są brane pod uwagę zgłoszenia uczniów Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.
 5. Nagranie wykonania oraz zdjęcie/skan zgody na wykorzystanie wizerunku należy przesłać po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia na adres wpamdkgliwice@gmail.com.
 6. Przegląd przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych: 5 – 8 lat, 9 – 12 lat oraz 13 – 19 lat.
 7. Formy: wokaliści i instrumentaliści.
 8. Uczestnicy mogą korzystać z półplaybacku.
 9. Uczestnicy przygotowują 2 utwory o łącznym czasie trwania do 10 minut z czego przynajmniej jeden musi być nagrany w języku polskim.
 10. Na podstawie nadesłanych nagrań, jury Prezentacji wyłoni finalistów, którzy zakwalifikowani zostaną do II etapu.
 11. Niezależne jury ocenia dobór repertuaru, czystość brzmienia, technikę i stylistykę wykonania, ogólny wyraz artystyczny.
 12. Jury ma prawo do przyznania równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo nie przyznać I, II lub III miejsca.
 13. Ocena jury jest niepodważalna.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ:

 1. Plik musi być opisany wg następującego wzoru WPA_instytucja_wykonawca

      PRZYKŁAD:

 • Jan Nowak z MDK w Gliwicach – DM_MDKGliwice_Nowak_J
 • Jan Nowak zgłaszający się prywatnie – DM_prywatne_Nowak_J
 • Nagrania powinny być zapisane w formacie mp4.
 • Nagrania powinny zostać zarejestrowane i przesłane w wersji surowej tj. bez obróbek, montażu, edycji obrazu lub dźwięku.
 • Uczestnik nadsyłający nagranie poddane jakiejkolwiek obróbce zostanie zdyskwalifikowany.
 • Nagranie należy rozpocząć od przedstawienia się solisty (imię nazwisko, czy jest oddelegowany przez jakąś instytucję) i zaznaczenia, że nagarnie zostało przygotowane na XXII Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne.
 • Nagrania powinny być wykonane starannie: dźwięk powinien być wyraźnie słyszalny, bez trzasków, szumów, nakładających się podkładów czy rozmów w tle.
 • Na nagraniu muszą być widoczne usta wykonawcy.

PŁATNOŚCI

 • Ze względu na zmieniony sposób przeprowadzania przesłuchań i ograniczenia dotyczące uczestników, dyrekcja MDK zrezygnowała z pobierania opłat akredytacyjnych w tej edycji Prezentacji

II ETAP KONKURSU i KONCERT GALOWY

 • Koncert Galowy odbędzie się 23 kwietnia 2021r.w sali widowiskowej Scena Bojków w Bojkowie (ul. Parkowa 5).
 • Organizatorzy poinformują uczestników Prezentacji Artystycznych o tym, którzy wykonawcy zostaną zaproszeni do udziału w Koncercie Galowym.
 • Wykonawcy zostaną poinformowani o godzinie występu.
 • Wykonawcy zakwalifikowani do udziału w Koncercie proszeni są o zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących oświetlenia scenicznego.
 • Koncert odbędzie się bez udziału widowni ale będzie rejestrowany i opublikowany w Internecie.
 • Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie.
 • Podczas koncertu zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
 • Soliści niepełnoletni muszą być pod opieką osoby pełnoletniej.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 • Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy.
 • Rodzice/opiekunowie wykonawców nie mają prawa przebywać na scenie, lecz w miejscu przeznaczonym dla widowni.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU, NAGRYWANIE I DOKUMENTACJA WYSTĘPU

 • Organizator ma prawo do wykorzystania zebranej dokumentacji fonograficznej, fotograficznej i filmowej do celów promocyjnych.
 • Uczestnicy koncertu finałowego mają prawo nagrywać występy pod warunkiem nie zakłócania występu (niedopuszczalne jest używanie lampy błyskowej).
 • Organizator ma prawo do gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania danych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika w związku z organizacją imprezy oraz prowadzoną działalnością statutową zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.

SPRAWY NIEUJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR PREZENTACJI

KONTAKT I INFORMACJE

szczegółowe informacje oraz sekretariat imprezy:

MDK, ul. Barlickiego 3;

44 – 100 Gliwice, tel./fax 32 232 69 54

www.mdk.gliwice.pl

wpamdkgliwice@gmail.com

Skip to content