Uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020

Starosta Rybnicki informuje,

że zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19,

zmieniającą m.in. ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

przesunięto do dnia 31 stycznia 2021 r.

termin uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020.

Skip to content