„Osobisty plan awaryjny” publikacja dla osób zagrożonych przemocą

Uprzejmie informuję, że Pan Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, pismem z 24 kwietnia 2020 roku, nr XI.071.8.2020.AS, przekazał opracowaną przez Biuro Rzecznika, we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”, w formie krótkiego poradnika zawierającego praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

Bazując na wieloletnich doświadczeniach organizacji pozarządowych w pracy z osobami pokrzywdzonymi, publikacja wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko. Poradnik oraz przygotowanie na jego bazie materiały graficzne (w wersji do druku), zostały załączone do niniejszego pisma. Poradnik jest również dostępny do pobrania na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii .

W swym wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił również uwagę, że wprowadzenie ograniczeń przemieszczania się – potrzebne ze względów epidemiologicznych – w szczególny sposób wpływa na los osób narażonych na przejawy przemocy domowej. Związek pomiędzy wprowadzeniem środków zaradczych w postaci kwarantanny, a gwałtownym wzrostem raportowanych przypadków przemocy odnotowały organizacje pozarządowe i instytucje państwowe nie tylko w Chinach, ale także we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Przewidywania dotyczące ryzyka wzrostu liczby przypadków użycia przemocy wobec osób najbliższych w czasie epidemii są uzasadnione także czynnikami psychologicznymi – strach przed zakażeniem, poczucie braku kontroli nad biegiem wydarzeń, czy potencjalne pogorszenie sytuacji materialnej, mogą bowiem działać jako stresory prowadzące do wybuchów agresji wobec osób najbliższych. Rzecznik przypomniał również, że przemoc w rodzinie stanowi naruszenie podstawowych praw i wolności człowieka, a zapewnienie osobom pokrzywdzonym pomocy jest zobowiązaniem władz publicznych.

Mając na względzie powyższe oraz licząc, że publikacja „Osobisty plan awaryjny” i przygotowane na jej bazie materiały graficzne (w wersji do druku), będą dla Państwa użyteczne, uprzejmie proszę o przekazanie ich instytucjom, jak również podmiotom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na terenie Państwa gminy/powiatu, celem ich rozpowszechnienia i wykorzystania przez służby (w tym również pracowników socjalnych), w codziennej pracy z osobami zagrożonymi, bądź doświadczającymi przemocy w rodzinie.

Z poważaniem
Grzegorz Rak
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku 1 MB 256
pdf Osobisty plan awaryjny - poradnik 444 KB 256
Skip to content