Konkurs na projekty aktywizacji zawodowej, które mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe

W marcu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zamierza ogłosić konkurs na projekty aktywizacji zawodowej dla osób młodych w wieku 15-29 lat niepracujących (niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) oraz dla pracujących we względnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Wniosek o dofinansowanie takiego projektu może złożyć organizacja pozarządowa (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub agencja zatrudnienia, która ma siedzibę w województwie śląskim oraz w dniu złożenia wniosku od co najmniej 3 lat (w okresie ostatnich 6 lat przed tym dniem) prowadzi działalność w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa śląskiego.
W projekcie będzie obowiązywać uproszczona metoda rozliczania (tzw. stawka jednostkowa na jedną osobę aktywizowaną). Celem tej metody jest ułatwienie realizacji projektu. Nie będzie konieczności przedstawiania faktur. Trzeba będzie przedstawić dokumenty potwierdzające jakość realizowanego projektu, np. certyfikaty ukończenia szkoleń lub umowy o pracę.
Stawka dotyczy minimum dwóch form wsparcia (zgodnie z indywidualnym planem działania), tj.:
• poradnictwo zawodowe;
• szkolenie lub staż.
Projekty mają przyczynić się do poprawy sytuacji zawodowej osób młodych.
Więcej informacji znajdą Państwo we właściwym regulaminie konkursu i podczas szkolenia dla przyszłych realizatorów projektów. Informacje o wejściu w życie regulaminu oraz o terminie szkolenia będą opublikowane na stronie internetowej pod adresem: https://power.wup-katowice.pl/.
Wnioskodawca konkursu może zyskać stabilne źródło finansowania działań statutowych, a ponadto doświadczenie, które może przydać się w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz promocję swojej działalności w konkursach dobrych praktyk projektowych.
Zachęcam do bieżącego obserwowania ww. strony internetowej oraz profili Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w mediach społecznościowych:
• https://pl-pl.facebook.com/slaskie.rynekpracy/
• https://www.linkedin.com/company/wup-katowice

Skip to content