Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Rybniku w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Rybnickiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

ZARZĄD POWIATU W RYBNIKU:

Poddaje się pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu w Rybniku w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Rybnickiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zdań Powiatu Rybnickiego innych niż określone w art.4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

 1. Ustala się następujący sposób przeprowadzenia konsultacji:
  1. pisemna forma konsultacji,
  2. termin konsultacji: od 10 lutego 2020 r. do 17 lutego 2020 r.,
  3. uwagi i opinie do projektu, o którym mowa w ust. 1 można zgłaszać:
   • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44 – 200 Rybnik ( decyduje data wpływu do kancelarii Starostwa),
   • pocztą elektroniczną na adres: rada.powiatu@starostwo.rybnik.pl
  4. podmioty uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do przekazywania wraz z zgłaszanym stanowiskiem danych umożliwiających kontakt np. adres, numer telefonu, adres e – mail.
 2. Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe, a także podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę objętą projektem uchwały.

STAROSTA RYBNICKI

DAMIAN MROWIEC

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf 187_XLI_20 918 KB 254
Skip to content